ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร
 

 

 

พระธรรมโมลี (พระเทพญาณโมลี) วัดตานีนรสโมสร


พระธรรมโมลี (เกตุ ติสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยเป็นแห่งแรกในจังหวัดปัตตานี เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยมุสลิมได้เรียนหนังสือไทย และได้จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็กไทยพุทธและคนไทยพุทธทั่วไปศึกษาพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในจังหวัดปัตตานี เป็นพระเถระที่ไม่เก็บสะสมวัตถุปัจจัย เมื่อมีผู้มาถวายปัจจัยต่างๆ ท่านก็จะมอบต่อให้ส่วนราชการ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ให้เกิดสาธารณประโยชน์

พระธรรมโมลี มีนามเดิมว่า เกตุ นามสกุล ธรรมรัชชะ โยมบิดามีนามว่า นายเฉ่งเซ่ง โยมมารดามีนามว่า นางโบ้ยเลี่ยน ท่านเกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เด็กชายเกตุ ธรรมรัชชะ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมรุ่นแรกของโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ ๓ ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี ที่วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ และสอบเปรียญ ๔ ประโยคเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐

ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นพระครูวิจิตรคณารักษ์ อีกทั้งยังได้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดสงขลา

ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้เป็นเจ้าคณะมณฑลปัตตานี และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ "พระญาณโมลีธรรมวาทีสุนทร"  ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นราชที่ "พระราชญาณโมลีฯ"  ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพที่ "พระเทพญาณโมลี"  และใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมโมลี"

พระธรรมโมลีรอบรู้ธรรมมะอย่างดี เป็นนักเทศน์ที่มีโวหารคมคาย และท่านยังได้แต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆ ไว้มากมายทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พิมพ์เผยแพร่บทร้อยกรองเรื่องมหาสุบินคำฉันท์ ส่วนโคลงเรื่องวีรบุรุษและวีรสตรี ได้พิมพ์เผยแพร่ในทักษิณพจน์

พระธรรมโมลี บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้งระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะมณฑล เคยได้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการคณะสงฆ์ในภาคใต้ เคยเป็นผู้จัดการศึกษาคณะสงฆ์ในภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างเป็นระบบและทันสมัย และเคยเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชตวัน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ก่อนที่พระธรรมโมลีจะมรณภาพ ได้ดำเนินการที่เป็นสาธารณประโยชน์มากมายอาทิ จัดตั้งมูลนิธิพระธรรมโมลี เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มอบทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยได้มอบวัตถุโบราณและศิลปวัตถุต่างๆ ที่เก็บสะสมไว้ ตลอดจนของที่มีผู้นำมาถวายไว้เป็นจำนวนมากแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีสร้างแล้วเสร็จให้ชมได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา และยังได้จัดสร้างหอสมุดพระธรรมโมลีที่โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดตานีนรสโมสร) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาของนักเรียน ฯลฯ

ผลแห่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาปรัชญาและศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ แก่พระธรรมโมลี

พระธรรมโมลีเป็นพระเถระที่มีอายุยืนยาว และมีพรรษากาลสูง มีความจำดีเยี่ยม ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอายุได้ ๑๐๐ ปี ๖ เดือน ๒๒ วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ เมรุชั่วคราวสนามศักดิ์เสนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

 
ตุ๊กตาหินแกรนิต ทางขึ้นประตูโบสถ์ วัดตานีนรสโมสร
ซึ่งเป็นอับเฉาเรือสำเภาที่ หลวงสุนทรสิทธิโลหะ ติดต่อค้าขายและนำมาจากประเทศจีน

 

 


 


ที่มา: หนังสือเรื่อง บุคคลสำคัญของปัตตานี โดย รศ.มัลลิกา คณานุรักษ์ (๒๕๔๕) 

 ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญเมืองปัตตานี

๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นบุกปัตตานี
สภาพเมืองตานี ในพ.ศ. ๒๔๒๗ จากหนังสือ ชีวิวัฒน์ โดย เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช (สมเด็จวังบูรพาฯ)
ประวัติการสร้างเมืองปัตตานี
"พญาตานี" ปืนใหญ่ใส่อดีตอันรุ่งเรืองของ กษัตริยาแห่งปัตตานี
ปัตตานี ในราวปี พ.ศ.๒๔๒๔ จากบันทึกของฝรั่งผู้มาเยือน (ตอนที่ ๑)
ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองปัตตานีภายใต้อาณาจักรสยาม
ขุนเจริญวรเวช (เจริญ สืบแสง) ผู้แทนฯ ของชาวปัตตานี
พระยาเดชานุชิตสยามมิศร์ภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานีคนแรก
อำมาตย์โท พระยาพิบูลพิทยาพรรค บิดาแห่งการศึกษาของมณฑลปัตตานี
ขุนจรรยาวิธาน (ยูโซะ มะโรหบุตร) ผู้บุกเบิกการเรียนภาษาไทยให้กับเด็กไทยมุสลิม
ขุนจารุวิเศษศึกษากร (เจ๊ะมุ) ผู้ให้กำเนิดท่าเต้นรองเง็งแบบของจังหวัดปัตตานี
นายอนันต์ วัฒนานิกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง
พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ทายาทเจ้าเมืองยะหริ่ง
พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ค่ายอิงคยุทธบริหาร)
หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
นายขาเดร์ (นายแวกาเดร์) แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖
พนมเทียน (ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ) วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงกตเวทิตาจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ทายาท 2 ตระกูลบริจาคที่ดิน