ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ขอแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร รับฯ เครื่องราชฯ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า

ข่าวการเมือง
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
"82 รายนาม"เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 พฤษภาคมนี้  


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2547 จำนวน 82 ราย โดยแยกเป็นฝ่ายหน้า (บุรุษ) 52 ราย และฝ่ายใน (สตรี) 30 ราย 

ฝ่ายหน้า
ปฐมจุลจอมเกล้า ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ วัฒนายากร นายแผน วรรณเมธี ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ นายพลากร สุวรรณรัฐ นายเตช บุนนาค พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี นายธงฉาน โชติกเสถียร นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ พลตำรวจตรี แสงชัย สุวัฒนภักดี นายทัศนะ นิวัฒน์ภูมินทร์

ทุติยจุลจอมเกล้า พลเอก นิยม ศันสนาคม นายสมใจนึก เองตระกูล พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ นายลำจวน ขำศิริ นายสนอง บูรณะ นายอรุณ เผ่าสวัสดิ์ พลตำรวจเอก ชวลิต ยอดมณี พลตรี อรชุน พิบูลนครินทร์ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล นายสืบศักดิ์ นวจินดา นายวิชิต สุรพงษ์ชัย และนายปิยะ ภิรมย์ภักดี 

ตติจุลจอมเกล้าวิเศษ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ พลเอก อู๊ด เบื้องบน นายกฤษณ์ กาญนกุญชร พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช นายพรชัย มาตังคสมบัติ นายนิพนธ์ พวงวรินทร์ นายวิทยา วัฒนโอภาส พลโท นนท์เกษม ขำเจริญ นายวัชรกิติ วัชโรทัย พลเรือตรี สินธุ์ชัย ตัณสถิตย์ หม่อมราชวงค์ปรีดิยาธร เทวกุล นายพร อุดมพงษ์ นายประสงค์ สายเที่ยงธรรม นายบำเพ็ญ ยังประสิทธิ์ นายรอยล จิตรดอน นายสมพงษ์ สุวรรณวลัยกร นายเดโช จักราพานิชกุล และนายกิติพันธ์ วิสุทธารมณ์

ตติยจุลจอมเกล้า นาย กนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล สืบตระกูล นายศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล นายขจิต ชูปัญญา สืบตระกูล นายสงวน ชูปัญญา นายวุฒา ภิรมย์ภักดี สืบตระกูล นายวิทย์ ภิรมย์ภักดี นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์ สืบตระกูล นายสุธี อากาศฤกษ์

ฝ่ายใน
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ประกอบด้วย คุณหญิงสมรักษ์ หุตินทะ คุณหญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา คุณหญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย คุณหญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา 

ทุติยจุลจอมเกล้า หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล คุณหญิงระวีพันธุ์ สุจริตกุล คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา คุณหญิงอังศุภา ปัณยาชีวะ คุณหญิงกาญจนา เวชศิลป์ คุณหญิงภรณี ล่ำซำ

ตติยจุลจอมเกล้า คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ คุณหญิงสิมพลี มาลาเจริญ คุณหญิงวุจจิรา เด่นอุดม คุณจันทนี ธนรักษ์ คุณหญิงศุภนภา อันตะนันทน์ คุณหญิงสุดาทิพย์ อ๊อกกังวาล คุณหญิงกรรณิการ์ คัมภีร์พันธุ์ 

จตุตถจุลจอมเกล้า หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต นางสาวพรทิพย์ จาละ นางณฐนนท ทวีสิน นางลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นางสุชาดา กีระนันทน์ นางแสงจันทร์ แสงวิเชียร นางรัชนีวรรณ วัฒนชัย นางสาวสาคร ธนมิตต์ นางวรวรรณ ชัยอาญา นางสุมณฑา วิสุทธารมณ์ นางเยาวรัตน์ เตชะเวช


ลักษณะเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และ การประดับ

ปฐมจุลจอมเกล้า ( ป.จ.)

๑. สายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้า ห้อยดวงตราจุลจอมเกล้า ดาราปฐมจุลจอมเกล้า

๒. ดุมเสื้อ และเครื่องหมายแพรแถบปฐมจุลจอมเกล้า

๓. สายสะพายจุลจอมเกล้า  

มีลักษณะอย่างปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา สายสะพาย สายสร้อยทองคำ แต่ไม่มีดวงตราตติยานุจุลจอมเกล้า

ดวงตรา ทำด้วยทองคำ ด้านหน้ามีลักษณะเป็นรัศมีแปดแฉก ลงยาราชาวดีสีชมพู มีรัศมีทองแทรกตามระหว่างแฉก มีใบชัยพฤกษ์สองข้าง ลงยาราชาวดีสีเขียว กลางดวงตรามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ลงยาราชาวดีสีขาบ กลางขอบมีอักษรทองว่า "เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ" เบื้องบนมี พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีลงยาราชาวดีสีเขียว สีแดง สีขาบ สีขาว ด้านหลังมีลักษณะ เหมือนด้านหน้า แต่ที่กลางดวงตราเป็นรูปช้างไอราพตลงยาราชาวดีสีขาว บนหลังช้างเป็นรูปตรีศูล ลงยาราชาวดีสีขาว กลางขอบมีอักษรทองว่า "ปีระกา เบญจศก ศักราช ๑๒๓๕" รอบขอบรอบช้างไอราพตเป็นรูปจักร ลงยาราชาวดีสีขาว พื้นแดง ดวงตราใช้ห้อยกับสายสะพายสีชมพู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สำหรับ สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา  

ดวงตรานี้ใช้ประกอบเป็น ดวงตราของชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า

ดารา มีลักษณะเป็นรัศมีทองแปดแฉก รัศมีเงินแปดแฉก กลางดารา พื้นสีชมพู มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.จ.จ." ไขว้กัน ทำด้วยทองคำประดับเพชร ขอบรอบพระปรมาภิไธยย่อลงยาราชาวดีสีขาบ และมีอักษรทองว่า "เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ" รอบขอบเป็นเพชรสร่งเงิน ดาราใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

สายสร้อยลงยาราชาวดีสีขาวหรือสายสร้อยทองคำ มีลักษณะเป็นรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." ๑๖ องค์ ดอกบัว ๑๗ ดอก สลับกันไป และมีสร้อยทองยึดตลอดสาย สายสร้อยนี้ยาว ๖๓ นิ้ว กึ่งกลางสายสร้อยเป็นรูปช้างไอราพต มีพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมี มีราชสีห์ คชสีห์เชิญฉัตรเครื่องสูงสองข้าง มีห่วงสำหรับห้อยดวงตรา กับมีแพรจีบสีขาว กลัดทับสายสร้อยเหนือบ่าทั้งสองข้างใช้สวมแทนสายสะพาย ตามหมายกำหนดการ

อนึ่ง สายสร้อยลงยาราชาวดี หรือทองคำนี้ จะพระราชทานชนิดใดสำหรับชาวต่างประเทศ จะพระราชทาน หรือไม่สุดแต่ จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร


 

ที่มา: สำนักเลขาธิการคณารัฐมนตรี

ดูเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไท
ยhttp://www.cabinet.thaigov.go.th/dd_main31.htm

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี

พระจีนคณานุรักษ์ (ตันจูล่าย)
ชีวประวัติ จางวางโทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
หลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ต้นตระกูลคณานุรักษ์
ประวัติ อำมาตย์ตรี พระจีนคณานุรักษ์ และตระกูลคณานุรักษ์
นายอนันต์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ธำรง วัฒนายากร)
นายดิเรก คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ๕ สมัย!
นายสุวิทย์ คณานุรักษ์ อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก และประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
นายจำเริญ วัฒนายากร ต.ม. และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
น.อ.นพ.สืบสาย สุวรรณจินดา รน. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลา
ตำราไสยศาสตร์ ของนายอนันต์ คณานุรักษ์
ตำรับยาจีนแผนโบราณ โดยนายมานพ คณานุรักษ์
เจริญ สุวรรณมงคล ชีวิต-ความดีและตำนานผู้สร้าง'กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่'
รวมข่าว: เติมศักดิ์ คณานุรักษ์ อดีตนายกฯ เมืองปัตตานี และ ตะโละกาโปร์ สุดยอดนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน
กระจ่าง ตุลารักษ์ น้องชายนายสงวน คนสนิทนายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในคณะราษฎร ขบวนการเสรีไทย และกบฏวังหลวง
โรงสี หับ โห้ หิ้น และนายสุชาติ รัตนปราการ ผู้แปลงป่าให้เป็นหมู่บ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา สงขลา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
“คณานุรักษ์” บอกเล่าสายสัมพันธ์วัฒนธรรม พุทธ-จีน-อิสลามแห่งปาตานี
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กหัวตลาด (น.พ.ปานเทพ คณานุรักษ์)