ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
 

 

 

(ภาพ: นางหนูจีบ (ณ สงขลา) ตันธนวัฒน์ และ หลวงสุนทรสิทธิโลหะ)


 

 


ชั้นที่ ๒ 

สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง)

หลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง) เป็นบุตรหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง กับนางซ่วนเหนี่ยว แซ่โก้ย
ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ (ราชวงศ์เช็ง กวงซู่ ปีที่ ๑๐)

มีภรรยา ๓ คน ดังนี้

 

๑.  นางหนูจีบ ณ สงขลา  มีธิดาด้วยกัน ๔ คน คือ

๑.๑  นางกี่เลี่ยง โกวิทยา
๑.๒  นางลินเลี่ยง แซ่เล่า  
๑.๓  นางโป้เลี่ยง วัฒนายากร 
๑.๔  นางเป้าเลี่ยง วัฒนายากร   

 

๒.  นางกิ้มเลี่ยง  มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๒.๑  นายบั่นเซ็ง คณานุรักษ์  
๒.๒  นายบั่นยี่ คณานุรักษ์  
๒.๓  นายบั่นเอ่ง คณานุรักษ์  (ไม่มีบุตรธิดา)
๒.๔  นางซ่วนกี (หนู)  

 

๓. นางจิ๋น  มีบุตร ๑ คน คือ

๓.๑  นายบั่นเลื่อง คณานุรักษ์ 

 

 

 

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕

 


๑.  นางกี่เลี่ยง โกวิทยา


สามีคือ ขุนพิพิธภาษี (บั่นหลี) (บุตรชายคนโตของนางเม่งจู)  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายพิชัย (ซำเอี้ยง) โกวิทยา มีภรรยา ๓ คน  (ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา

๑.  นางพัด (น้องสาวนางอิ่ม ภรรยาขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก)) มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางนิภา (ซุ่นเจียม) ศุกรวิจิตร

๒.  นางม้วน  มีบุตร ๓ คน และธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายสงวน (ซุ่ยง้วน) โกวิทยา
๒.  นายซุ่ยเหรก  (ไม่มีบุตรธิดา)
๓.  นายสนั่น โกวิทยา
๔.  นางสวนเพชร ตุลารักษ์

๓.  นางจู  มีธิดา ๕ คน ดังนี้

๑.  นางสายหยุด
๒.  นางโพตาล
๓.  นางมะลิ
๔.  นางบุนนาก
๕.  นางดาวเรือง 

 

 

๒.  นางลินเลี่ยง แซ่เล่า  


สามีชื่อ นายจ่ายฮก แซ่เล่า ไม่มีบุตรธิดา

 

 

๓.  นางโป้เลี่ยง วัฒนายากร 


สามีชื่อ นายฉุ้นฮวด (แซ่ซิม) วัฒนายากร ไม่มีบุตรธิดา (ถึงแก่กรรมขณะตั้งครรภ์)

 

 

๔.  นางเป้าเลี่ยง วัฒนายากร  


สามีชื่อ นายฉุ้นฮวด (แซ่ซิม) วัฒนายากร มีบุตร ๒ คน และธิดา ๕ คน ดังนี้
๑.  ขุนธำรงพันธุ์ภักดี (ซุ่นจ่าย วัฒนายากร) ภรรยาคือนางสร้อยทอง (ซุ่ยถ้อง) คณานุรักษ์ (ธิดาขุนพิทักษ์รายา (บั่นซิ่ว)) (ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนพิทักษ์รายา) มีบุตร ๙ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายสารัตถ์ วัฒนายากร
๒.  นายภิญโญ วัฒนายากร
๓.  นายจำเริญ วัฒนายากร
๔.  นายมงคล วัฒนายากร
๕.  นายสมพร วัฒนายากร
๖.  นางโสภาพันธุ์ สุวรรณจินดา
๗.  
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี 
๘.  นายวิโรจน์ วัฒนายากร
๙.  พล.ต.ต.วิบูลย์ วัฒนายากร
๑๐.  พ.ต.อ.วิวัฒน์ วัฒนายากร


๒.  นางเสริมสุข (ซุ่นขิ้ม) คณานุรักษ์ สามีคือ
นายอนันต์ (ขุ้นขิ้ม) คณานุรักษ์ (บุตรขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก)) (ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี) มีบุตรด้วยกัน ๕ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นายมานพ คณานุรักษ์
๒.  นายสุนนท์ คณานุรักษ์
๓.  นายจำรูญ คณานุรักษ์
๔.  นางละออง คณานุรักษ์
๕.  นายประเวศ คณานุรักษ์
๖.  
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์
๗.  นางละมุล สาครินทร์
๘.  นางละม่อม สมัครพันธุ์


๓.  นายซุ่นลิ่ม วัฒนายากร ภรรยาคือนางวลัย (ซุ่ยเอี้ยน) คณานุรักษ์ (ธิดาขุนพิทักษ์รายา (บั่นซิ่ว)) มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน คือ

๑.  นางประคอง 
๒.  น.ส.ประไพ  (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา)
๓.  นางประจวบพร โกมลตรี
๔.  นายศรีสุขสวัสดิ์ วัฒนายากร


๔.  นางสาวซุ่นหยอก  (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)


๕.  นางอวยพร (ซุ่นเอ็ก) สูยะโพธิ์ มีสามี ๒ คน คือ

๑.  นายเสถียร (ขุ้นเถี้ยน) คณานุรักษ์ (บุตรขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก)) มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายสมบูรณ์ คณานุรักษ์
๒.  นายสมจิตร คณานุรักษ์

๒.  พล.ต.ต.อรรถพล สูยะโพธิ์ ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน มีธิดาบุญธรรม ๑ คน คือ

๑.  นางอรนุช แก้วใจกล้า (ธิดานางเปรมจิตร)


๖.  นางดวงเดือน (ซุ่นโอ๊ย) คณานุรักษ์ สามีคือนายดิเรก (ซุ่ยเหรก) คณานุรักษ์ (บุตรขุนพิทักษ์รายา (บั่นซิ่ว))  มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายกุศล คณานุรักษ์
๒.  พ.ญ.สุคนธ์ มุ่งการดี
๓.  นายพินิจ คณานุรักษ์
๔.  นางสุวรรณา วัฒนายากร
๕.  นายสามารถ คณานุรักษ์


๗.  นางเปรมจิตร (ซุ่นเอ้ง) จงรักษ์ สามีชื่อนายสุรพันธ์ จงรักษ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ทินประภา จงรักษ์
๒.  นางอรนุช แก้วใจกล้า (ธิดาบุญธรรมนางอวยพร)
๓.  ท.พ.ชัยชาญ จงรักษ์
๔.  นางอรวรรณ ศรีกระจ่าง

 

 

๕.  นายบั่นเซ็ง คณานุรักษ์  


มีภรรยา ๒ คน  คือ 

 ๑.  นางเสย ณ สงขลา (น้องสาวคุณพระศรียะรัง) ไม่มีบุตรธิดา มีธิดาบุญธรรม ๑ คน คือ

๑.๑  นางเต็กห้อง ศิลาลาย (ธิดานายบั่นยี่) 


๒.  นางนุ้ย โรจนหัสดินทร์  ไม่มีบุตรธิดา

 

 

 

.  นายบั่นยี่ คณานุรักษ์  


มีภรรยา ๒ คน คือ

 ๑.  นางซิมห้วย  มีธิดา ๑ คน คือ

 ๑.๑  นางเต็กห้อง ศิลาลาย สามีชื่อนายหิ้น ศิลาลาย มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นางจู
๒.  นายวิเชียร (จ่วน) ศิลาลาย
๓.  นายประทีป ศิลาลาย
๔.  นายหลิวเจื้อน ศิลาลาย

 

๒.  นางพุทธ  มีบุตร ๓ คน คือ

๒.๑  นายสนิท (โป้หิ้น) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางรำเพย มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายประพืช คณานุรักษ์
๒.  นายประพันธ์ คณานุรักษ์

 ๒.๒  นายกมล (โป้ฮวด) คณานุรักษ์ (ไม่มีบุตรธิดา)

๒.๓  นายเอนก (โป้กิ้น) คณานุรักษ์

 

 

 

๗.  นายบั่นเอ่ง คณานุรักษ์ 


 ไม่มีบุตรธิดา

 

 

 

๘.  นางซ่วนกี (หนู)


สามีชื่อนายเบ้งจิ้น  มีธิดา ๓ คน คือ

 ๑.  นางโป้เหี้ยง คณานุรักษ์ สามีคือนายภักดี (ขุ้นจู้) คณานุรักษ์ (บุตรขุนจำเริญภักดี (บั่นฮก)) มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายประดิษฐ์ (เป็กเอ้ง) คณานุรักษ์

 ๒.  นางโป้ห้อง สาครินทร์ สามีชื่อนายสุพร (เต็กข้อง) สาครินทร์

๓.  นางโป้ซิ้ม  (ไม่มีบุตรธิดา)

 

 

๙.  นายบั่นเลื่อง คณานุรักษ์ 


ภรรยาชื่อนางกิมถ้อง ฉลองวงษ์  มีธิดา ๑ คน คือ

 ๑.  นางลิ่วกิ้น เวชชอุโฆษณ์ สามีชื่อนายหลี เวชชอุโฆษณ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางยุพเยาว์ (เต็กโฮ๊ย) คายะนันท์
๒.  นายสุรัตน์ (เต็กฮิ้น) เวชชอุโฆษณ์

 


ทายาทชั้นที่ ๓ --------- 

 ทายาทชั้นที่ ๔ --------

ทายาทชั้นที่ ๕ ---------

 

 

 

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗

 

 

๑.  นางนิภา (ซุ่นเจียม) ศุกรวิจิตร (ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา


 

 

 ๒.  นายสงวน (ซุ่ยง้วน) โกวิทยา (ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๓.  นายซุ่ยเหรก โกวิทยา
 (
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา


 

 


๔.  นายสนั่น โกวิทยา 
(
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๕.  นางสวนเพชร ตุลารักษ์ 
(ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๖.  นางสายหยุด 
(
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๗.  นางโพตาล 
(
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๘.  นางมะลิ 
(
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๙.  นางบุนนาก 
(
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๑๐.  นางดาวเรือง 
(
ดูทายาทฯ สายนางเม่งจู โกวิทยา)


 

 


๑๑.  นายสารัตถ์ วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ นางปรียา สกุลเดิม โกเมศ  มีบุตรธิดา ๖ คน ดังนี้

๑.  นายธานี วัฒนายากร

๒.  นายแพทย์วัฒนา วัฒนายากร  ภรรยาชื่อ นางนิตยา มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑  น.ส.บราลี วัฒนายากร
๒.๒  นายพงศธร วัฒนายากร

๓.  นายธาดา วัฒนายากร

๔.  น.ส.ศศิวิมล (แดงต้อย) วัฒนายากร

๕.  นายวีระพันธ์ วัฒนายากร

๖.  น.ส.วาศินี (แดงน้อย) วัฒนายากร

 

 


๑๒.  นายภิญโญ วัฒนายากร


ภรรยาคนแรกชื่อ นางพรรณงาม สุนาวินวิวัฒน์  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางปิลันทา โกศัยดิลก  สามีชื่อ น.อ.รังสิต โกศัยดิลก มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.๑  นายตุล โกศัยดิลก
๑.๒  น.ส.พิมพ์จันทร์ โกศัยดิลก
๑.๓  นายรงค์ โกศัยดิลก

๒.  นาย ทิตยะ วัฒนายากร


ภรรยาคนที่สองชื่อ นางเสาวนิตย์ สุทธิสิงค์  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางกรกนก วัชโรทัย  สามีชื่อ นายวัชรกิติ์ วัชโรทัย มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑  นายปุ๋งปิ๋ง วัชโรทัย
๑.๒  น.ส.ปราง วัชโรทัย

๒.  น.ส.กรกช (จิ๊บ) วัฒนายากร


ภรรยาคนที่สามชื่อ นางพรรณี จันทรโชติ  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายภิยโย วัฒนายากร

๒.  น.ส.ภิยะพรรณี วัฒนายากร

๓.  นายภิยวัฒน์ วัฒนายากร

 


 

๑๓.  นายจำเริญ วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ นางอาภาพรรณ (ลี่ห้อง) คณานุรักษ์ (ธิดาขุนอนุพันธุ์ภักดี และนางเกี่ยวเอ็ก คณานุรักษ์)  มีบุตรธิดา ๗ คน ดังนี้

 ๑.  นางทิพย์วดี (เจี๊ยบ) ไม้พุ่ม  สามีชื่อ นายอานันท์ ไม้พุ่ม  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑  นายสหทิพ ไม้พุ่ม
๑.๒  น.ส.นันทวดี ไม้พุ่ม

๒.  นางวิภาดา (จี๊ด) ปรางภรพิทักษ์  สามีชื่อ น.อ.วิวัฒน์ชัย ปรางภรพิทักษ์  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑  นายภูวกร (ไปป์)(บริภัทร์) ปรางภรพิทักษ์
๒.๒  น.ส.ภัตรดา (ปลา)(สิริภัทร์) ปรางภรพิทักษ์

๓.  นายวีระวัฒน์ (จุ๊บ) วัฒนายากร  ภรรยาชื่อ นางสนธิใจ (สกุลเดิม มณีรัตน์)  มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑  น.ส.ศศิวรรณ วัฒนายากร
๓.๒  ด.ญ.พรรณเพ็ญ วัฒนายากร
๓.๓  ด.ช.พัสกร วัฒนายากร

๔.  น.ส.ภาวิณี (จุ๋ง) วัฒนายากร

๕.  นางพรรณิศา (จอย) อุทยานะกะ  สามีชื่อ นายอุทยาน อุทยานะกะ  มีบุตร ๑ คน คือ

๕.๑  นายอาตยา อุทยานะกะ

๖.  น.ส.กิติปภา (โอ๋) วัฒนายากร

๗.  น.ส.อารยา (เอ๋) วัฒนายากร


 

 

๑๔.  นายมงคล วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ นางประณีต (สกุลเดิม เพชรกูล)  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

 ๑.  นางเมธินี (ปุ๊) เทพมณี  สามีชื่อ นายมหิศร เทพมณี

 ๒.  รศ.ดร.ปณิธาน (ปุ้ม) วัฒนายากร

 ๓.  นางมนัญญา (แป๋ม) เบญจกุล  สามีชื่อ นายสราวุธ เบญจกุล  มีบุตร ๑ คน คือ

๓.๑  นายเบญจ์ เบญจกุล

๔.  นายปิยวัชร (ปั้ม) วัฒนายากร

 


 

 

๑๕.  นายสมพร วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ นางสุวรรณา คณานุรักษ์ (ธิดานายดิเรกและนางดวงเดือน คณานุรักษ์)  มีบุตรธิดา ๗ คน ดังนี้

๑.  นางวิชาดา (กล้วย) เพชรวีระกุล  สามีชื่อ นายแพทย์นิกร เพชรวีระกุล  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.๑  น.ส.พัชรดา (กรีน) เพชรวีระกุล 
๑.๒  นายวัชรพล (โปร) เพชรวีระกุล
๑.๓  น.ส.สินิดา (ปาล์ม) เพชรวีระกุล

๒.  นายพันธุ์พงศ์ (ก้อง) วัฒนายากร  ภรรยาชื่อ นางเสาวณีย์ (สกุลเดิม โอสถ)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑  น.ส.ชวิศา (ฟ้า) วัฒนายากร
๒.๒  นายวรท (กัน) วัฒนายากร

 ๓.  น.ส.วิฑิตา (บัว) วัฒนายากร

๔.  นายพันธุ์ฤทธิ์ (ป้อง) วัฒนายากร  ภรรยาชื่อ นางสุจิตราภรณ์ (สกุลเดิม บุญช่วย)  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๔.๑  นายพันธุ์ธัช (ปืน) วัฒนายากร
๔.๒  นายพันธุ์ธรร (ธัน) วัฒนายากร
๔.๓  ด.ญ.พรรณภนัช (พราว) วัฒนายากร

 ๕.  นางวิวดี (เปิ้ล) พึ่งรัศมี  สามีชื่อ นายวีระฉัตร พึ่งรัศมี  มีบุตร ๓ คน คือ

๕.๑  ด.ช.ชนาธิป (ปอม) พึ่งรัศมี
๕.๒ ด.ญ.ปณาลี (ปอย) พึ่งรัศมี
๕.๓ ด.ญ.ศุภิสรา (ป่าน) พึ่งรัศมี

 ๖.  นางวิศนี (ปุ๊ก) สุขะวัฒนะ  สามีชื่อ นายศัลยเวช สุขะวัฒนะ  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๖.๑  ด.ช.ภัทร (ภูมิ) สุขะวัฒนะ
๖.๒  ด.ญ.รสา (พิม) สุขะวัฒนะ

๗.  น.ส.วิรงรอง (ต๊ะ) วัฒนายากร

 


 

๑๖.  นางโสภาพันธุ์ สุวรรณจินดา (สกุลเดิม วัฒนายากร) 


สามีชื่อ เรือเอกนายแพทย์สืบสาย สุวรรณจินดา  มีบุตรธิดา ๘ คน ดังนี้

 ๑.  นางนงนาฎ นพคุณ  สามีชื่อ นายไชยา นพคุณ

 ๒.  นางภาสพรรณ (จิ๋ม) สุวรรณจินดา  สามีชื่อ นายชาญฤทธิ์ ยังเจริญ  มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  น.ส.ฑิตภา ยังเจริญ

 ๓.  นางสัณหจุฑา (ไก่) จิราธิวัฒน์  สามีชื่อ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๓.๑  นายธรรม์ จิราธิวัฒน์
๓.๒  น.ส.จุฑาธรรม (โบว์) จิราธิวัฒน์

 ๔.  นางภานิณี (หน่อย) จิระคุณ  สามีชื่อ นายนริศ จิระคุณ  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๔.๑  น.ส.นริศรา จิระคุณ
๔.๒  นายภาณุ จิระคุณ

 ๕.  นางปัญจมา (โหน่ง) กัลยาณมิตร (ถึงแก่กรรม มีนาคม ๒๕๕๐) สามีชื่อ นายสุรเชน กัลยาณมิตร  มีธิดา ๒ คน คือ

๕.๑  น.ส.พลอย กัลยาณมิตร
๕.๒  น.ส.พริม กัลยาณมิตร

 ๖.  นายอธิวุฒิ (เหม่ง) สุวรรณจินดา  ภรรยาชื่อ นางจิตรา (ตุ่ม) (สกุลเดิม ชัยศรีกุล)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๖.๑  นายวราวุฒิ (แม็ค) สุวรรณจินดา
๖.๒ ด.ญ. มิ้นท์ สุวรรณจินดา 

 ๗.  นายอธิวัฒน์ (ตอน) สุวรรณจินดา  ภรรยาชื่อ นางขนิษฐา (สกุลเดิม วงศ์หนองเตย)  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๗.๑  นายธนวัฒน์ สุวรรณจินดา
๗.๒  น.ส.ธนัฏฐา สุวรรณจินดา
๗.๓  ด.ญ.สิริโสภา สุวรรณจินดา

 ๘.  นายอธิวิทย์ วัฒนายากร  ภรรยาชื่อ นางอิสริยา (สกุลเดิม มาลากุล ณ อยุธยา)  มีบุตร ๑ คน คือ

๘.๑ ด.ช. วิน สุวรรณจินดา

 


 

๑๗.  ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตองคมนตรี 


ภรรยาชื่อ คุณหญิง ปานจิตต์ (สกุลเดิม สุจริตกุล)  มีบุตรบุญธรรม 1 คน คือ

๑.  นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร


 

 

๑๘.  นายวิโรจน์ วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ นางมาลินี  มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๑.  นายวีระศักดิ์ วัฒนายากร

๒.  น.ส.ฐิติมา วัฒนายากร

๓.  นายสุรศักดิ์ วัฒนายากร

๔.  นายภัทรศักดิ์ วัฒนายากร


 


๑๙.  พล.ต.ต.นายแพทย์วิบูลย์ วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ ม.ร.ว.ดารณี อาภากร  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางสลีลา (น้ำนิ่ง) โรจนวงศ์ สามีชื่อ นายจิรศักดิ์ (กบ) โรจนวงศ์ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑  ด.ญ.ญาดา (เจ้าขา) โรจนวงศ์

๒.  นายสิทธิ (แน่นอน) วัฒนายากร 

๒๐.  พ.ต.อ.วิวัฒน์ วัฒนายากร


ภรรยาคนแรกชื่อ นางผ่องศรี (ถึงแก่กรรม)  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายสุจิตต์ (แอ๊นท์) วัฒนายากร

๒.  นายทัศน์พงศ์ (เอ้) วัฒนายากร (เป็นบุตรบุญธรรมองคมนตรีสวัสดิ์และคุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร)

 

ภรรยาคนที่สองชื่อ นางฐิติวรรณ มีประเสริฐ  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายปัญจพล (นราธิป)(โอ๊บ) วัฒนายากร

 

 

 


๒๑.  นายมานพ คณานุรักษ์ (ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๒๒.  นายสุนนท์ คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๒๓.  นายจำรูญ คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๒๔.  นางละออง คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๒๕.  นายประเวศ คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๒๖.  
นายเติมศักดิ์ คณานุรักษ์ (ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี


 

 


๒๗.  นางละมุล สาครินทร์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๒๘.  นางละม่อม สมัครพันธุ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 

  

๒๙.  นางประคอง (สกุลเดิม วัฒนายากร)


 

 


 ๓๐.  น.ส.ประไพ วัฒนายากร


ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา

 

 


๓๑.  นางประจวบพร โกมลตรี (สกุลเดิม วัฒนายากร)


สามีชื่อ นายเสถียร โกมลตรี  มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๑.  นายศุภฤกษ์ โกมลตรี  ภรรยาชื่อ นางจินตนา (สกุลเดิม วัฒนา)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.๑  นายภัทรศักดิ์ โกมลตรี
๑.๒  น.ส.สุภาจารี โกมลตรี

๒.  นายศุภศักดิ์ โกมลตรี  ภรรยาชื่อ นางอมรรัตน์ (สกุลเดิม ณ สงขลา)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑  นายภัทรพันธ์ โกมลตรี
๒.๒  ด.ญ.ธัญญมาศ โกมลตรี

๓.  นายศุภวัฒน์ โกมลตรี ภรรยาชื่อ นางสุนันทา (สกุลเดิม คงศรีเจริญ)  มีธิดา ๒ คน คือ

๓.๑  ด.ญ. ภัทรศยา (นอร์ธ) โกมลตรี
๓.๒  ด.ญ. ณธมน (นัท) โกมลตรี

๔.  น.ส.ศุภลักษณ์ โกมลตรี

๕.  ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี

 

 


๓๒.  นายศรีสุขสวัสดิ์ วัฒนายากร


ภรรยาชื่อ นางจินตนา  มีบุตรและธิดา ๔ คน ดังนี้

 ๑.  นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร

 ๒.  นางเพียงนภา เพียรเจริญ  สามีชื่อ นายมีศักดิ์ เพียรเจริญ  มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  น.ส.พีรยา เพียรเจริญ

 ๓.  นางเพียงฤทัย (แป้ง) ศิวารัตน์  สามีชื่อ นายรุ่ง ศิวารัตน์

๔.  นายสุขสันต์ (โป้ง) วัฒนายากร  ภรรยาชื่อ นางสุจิตรา มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๔.๑  ด.ช.ภาคิน วัฒนายากร
๔.๒  ด.ช.ภวัต วัฒนายากร
๔.๓  ด.ญ.ภคิณี วัฒนายากร๓๓.  นายสมบูรณ์ คณานุรักษ์ (ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๓๔.  นายสมจิตร คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 


๓๕.  นางอรนุช แก้วใจกล้า (สกุลเดิม จงรักษ์)


สามีชื่อ นายสุนทร แก้วใจกล้า  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

 ๑.  น.ส.ศุภะณี แก้วใจกล้า

๒.  นายอรรถสิทธิ์ แก้วใจกล้า

 

 


๓๖.  นายกุศล คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนพิทักษ์รายา)


 

 


๓๗.  พ.ญ.สุคนธ์ มุ่งการดี 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนพิทักษ์รายา)


 

 


๓๘.  นายพินิจ คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนพิทักษ์รายา)


 

 


๓๙.  นางสุวรรณา วัฒนายากร 
(ดูนายสมพร วัฒนายากร)


 

 


๔๐.  นายสามารถ คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนพิทักษ์รายา)


 

 


๔๑.  น.ส.ทินประภา จงรักษ์ 


 


๔๒.  ทันตแพทย์ชัยชาญ จงรักษ์ 


ภรรยาชื่อ ศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงใจนุช  มีบุตร ๒ คน คือ

 ๑.  นายพลังสันต์ จงรักษ์

๒.  นายทันต์ทัศน์ จงรักษ์๔๓.  นางอรวรรณ ศรีกระจ่าง (สกุลเดิม จงรักษ์)


สามีชื่อ นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.ชยาณี ศรีกระจ่าง

๒  น.ส.ภัทรนันท์ ศรีกระจ่าง

 

 


๔๔.  นางจู (สกุลเดิม ศิลาลาย)


 

 


 

๔๕.  นายวิเชียร (จ่วน) ศิลาลาย


 

 


๔๖.  นายประทีป ศิลาลาย


 

 

 

 

๔๗.  นายหลิวเจื้อน ศิลาลาย


 

 

 

 

๔๘.  นายประพืช คณานุรักษ์ 


 

 

 

 

๔๙.  นายประพันธ์ คณานุรักษ์


 

 

 


๕๐.  นายประดิษฐ์ (เป็กเอ้ง) คณานุรักษ์ 
(
ดูทายาทฯ สายคุณพระจีนคณานุรักษ์ - ขุนจำเริญภักดี)


 

 

 


๕๑
.  นางยุพเยาว์ (เต็กโฮ๊ย) คายะนันท์ (สกุลเดิม เวชชอุโฆษณ์)


สามีชื่อ นายอารีย์ คายะนันท์  มีบุตรธิดา ๖ คน ดังนี้

๑.  นางสุวลัย (แดง) ศัตรูลี้  สามีชื่อ พล.ต.ต.มาโนช ศัตรูลี้  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.๑  นายศรานนท์ ศัตรูลี้
๑.๒  นายวรานนท์ ศัตรูลี้

๒.  นายเจริญ (แป๊ะ) คายะนันท์  ภรรยาชื่อ นางอรวรรณ (สกุลเดิม เหมะภูษิต)  มีบุตรธิดา ๕ คน ดังนี้

๒.๑  นายจิรายุ คายะนันท์
๒.๒  น.ส.จิตรดี คายะนันท์
๒.๓  น.ส.อริศรา คายะนันท์
๒.๔  นายจักรี คายะนันท์
๒.๕  น.ส.จุฑามณี คายะนันท์

๓.  นายมนูญศักดิ์ (เหม่า) คายะนันท์  ภรรยาชื่อ นางสุภาภรณ์ (สกุลเดิม ทั่งทอง)  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๓.๑  น.ส.มิตทิรา (แต๊บ) คายะนันท์
๓.๒  นายมัทธนันท์ คายะนันท์
๓.๓  นายมัทธนะ คายะนันท์

๔.  นางเพ็ญวดี (ตุ๊กตา) น้าตระกูล  สามีชื่อ นายธวัช น้าตระกูล  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๔.๑  นายเมฆ น้าตระกูล
๔.๒  น.ส.น้ำฝน น้าตระกูล

๕.  ด.ช.... (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)

๖.  นายสิริชัย (เจียง) คายะนันทน์  ภรรยาชื่อ นางจันทร์ฉาย ตันกุล มีบุตร ๒ คน คือ

๖.๑  นายเฉลิมวงศ์ (เจ) คายะนันทน์
๖.๒  นายเฉลิมพล คายะนันทน์


 

 

๕๒.  นายสุรัตน์ (เต็กฮิ้น) เวชชอุโฆษณ์


ภรรยาชื่อ นางเลื่อน  มีบุตร ๑ คน คือ

 ๑.  นายอโณทัย (อ๊อด) เวชชอุโฆษณ์  ภรรยาชื่อ นางบุญเลื่อน  มีบุตร ๓ คน ดังนี้

๑.๑  นายจรูญศักดิ์ (หนุ่ย) เวชชอุโฆษณ์
๑.๒  นายวิบูลย์ศักดิ์ (โป้ง) เวชชอุโฆษณ์
๑.๓  นายภาณุศักดิ์ (นุ) เวชชอุโฆษณ์

 

 

 

 

ทายาทชั้นที่ ๕ ---------

ทายาทชั้นที่ ๖ --------- 

 ทายาทชั้นที่ ๗ ---------

 

 

 

 

 

 

 

หลวงสุนทรสิทธิโลหะ กับฝรั่งกัปตันเรือกลไฟ

 


 

4 ธิดาของนายฉุ้นฮวดและนางเป้าเลี่ยง วัฒนายากร
จากซ้ายไปขวา: นางอวยพร สูยะโพธิ์, นางดวงเดือน คณานุรักษ์, นางเสริมสุข คณานุรักษ์, นางเปรมจิตร จงรักษ์

 

 

 ฮวงซุ้ยหลวงสุนทรสิทธิโลหะ และนางหนูจีบ
ใกล้วัดใหม่ ต.ปะกาฮะรัง ปัตตานี  

 


ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์