ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
 

 

 

(หลวงวิชิตศุลกากร - จูอิ้น) 

 


ชั้นที่ ๒ 

สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)

หลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น) มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางอิ่มเลี่ยง ณ สงขลา มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.๑  นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์ 
๑.๒  นางโบยฮ้วย โกวิทยา 
๑.๓  นายบั่นเซ่ง คณานุรักษ์ 

๒.  นางเลี่ยม  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นางโบ้ยเฮี้ยง กาญจนบุษย์ 
๒.๒  นายบรรจง (บั่นฉิน) คณานุรักษ์ 

 


 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕ 

 

๑.  นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์  


มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางโป้เอี้ยน แซ่เล่า (ธิดานางจูกี่) มีธิดา ๑ คน

๑.๑  นางเย็นจิตร เลขะกุล สามีชื่อนายขจร เลขะกุล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางบุญสรรค์ (เบ้งซ่วน) ตันไสว
๒.  นางบุญสิน บูรณธนิต
๓.  นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล

๒.  นางเลี่ยนเตียว มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นางซ่วนขิม สิมศิริวงษ์ สามีชื่อขุนวิสูตรสิมศิริวงษ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นางสินี มณีสังข์
๒.  พ.ต.น.พ.สมพร สิมศิริวงษ์
๓.  นางอำไพ วรุตตมะ
๔.  นางเพ็ญศรี สุนอนันต์

๒.๒  นายวิชิต (หยิ่น) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางจงดี เงารังษี มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นางหวานใจ แก้วมาก
๒.  นายจิระพงศ์ คณานุรักษ์
๓.  นายสรพณ คณานุรักษ์
๔.  นายสุพจน์ คณานุรักษ์

 

๒.  นางโบยฮ้วย โกวิทยา 


 

สามีชื่อนายเถี้ยนหลอก โกวิทยา มีบุตร ๒ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๒.๑  นางซ่วนเฮียง สิมศิริวงษ์ สามีชื่อนายเคงยี่ สิมศิริวงษ์ มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายพิสัย สิมศิริวงษ์

๒.๒  นางซ่วนซิม บุญประพันธ์ สามีชื่อนายวิจารณ์ บุญประพันธ์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นางเตือนจิต รัตนผล
๒.  น.ส.พรเพ็ญ
๓.  น.ส.นวลมณี
๔.  นายธีรยุทธ บุญประพันธ์

๒.๓  นางซ่วนหลุย กมลวิทยา สามีชื่อนายฮ่องจี๊ด แซ่ลิ่ม มีบุตร ๒ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  น.ส.วันเพ็ญ กมลวิทยา
๒.  นายโกมล กมลวิทยา
๓.  นายปรีชา กมลวิทยา
๔.  นางผ่องเพ็ญ ช้างบุญมี

๒.๔  นายพินิจ (ตงเอี่ยง) โกวิทยา

๒.๕  นายนคร (ตงฉุ้น) โกวิทยา ภรรยาชื่อนางอรุณ มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายสันติพงศ์ โกวิทยา

 

๓.  นายบั่นเซ่ง คณานุรักษ์ 


 

มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  ภรรยาคนแรก ไม่ทราบชื่อ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑  นางซ่วนเลี่ยง สีหะโชติ สามีชื่อนายวุฒิ สีหะโชติ มีบุตร ๕ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายนิตย์ สีหะโชติ
๒.  น.ส.ประทิน สีหะโชติ
๓.  น.ส.สุภัค สีหะโชติ
๔.  ร.ต.นุกูล สีหะโชติ
๕.  นางประภา วิภัติภูมิประเทศ
๖.  นางศรีพุฒ แสงประดับ
๗.  นายนพ สีหะโชติ
๘.  นายทศ สีหะโชติ
๙.  นายวสันต์ สีหะโชติ

๒.  นางเลี่ยนหยอก มีบุตร ๔ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๒.๑  นางสุนันท์ (แมวหรือเป็กซ้อง) กาญจนบุษย์ สามีคือนายสดับ (กิ้มเซ่ง) กาญจนบุษย์ (บุตรนางโบยเฮี้ยง) มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายคณิต กาญจนบุษย์
๒.  นายคนึง กาญจนบุษย์
๓.  น.ส.คนึงนิจ กาญจนบุษย์
๔.  นายฐิติ กาญจนบุษย์

๒.๒  นางเพลินพิศ (เป็กขิ้ม)

๒.๓  นายภาสกร (ยาน) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางปราณี วิสูตรโยธิน มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ภาวดี คณานุรักษ์
๒.  นายวีระพงษ์ คณานุรักษ์
๓.  น.ส.ณัฐฑียา คณานุรักษ์

๒.๔  นายสะอาด คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางนิภา มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายอานนท์ คณานุรักษ์
๒.  นางชไมพร

๒.  นางปราณี มีบุตร ๔ คน ดังนี้

๑.  นายสุวาณินธ์ คณานุรักษ์
๒.  นายมานพ คณานุรักษ์
๓.  นายอรรณพ คณานุรักษ์
๔.  นายนพรัตน์ คณานุรักษ์  

๒.๕  นายประพิศ (เล็ก) คณานุรักษ์  ภรรยาชื่อนาง .... มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ดวงพร คณานุรักษ์
๒.  นายธีรศักดิ์ คณานุรักษ์
๓.  น.ส.เยาวลักษณ์ คณานุรักษ์

๒.๖   นายวิชิต (กุ่ย) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางเฉลา ไม่มีบุตรธิดา

 

๔.  นางโบยเฮี้ยง กาญจนบุษย์ 


 

สามีชื่อนายประเสริฐ (โป้จ่วน) กาญจนบุษย์ (บุตรนางกี่จู) มีบุตร ๒ คน ธิดา ๗ คน ดังนี้

๔.๑  นางซิ่วลั่น จันทรสุวรรณ สามีชื่อนายเจริญ จันทรสุวรรณ มีธิดาบุญธรรม ๑ คน คือ 

๑.  นางนุชา ใจเย็น (ธิดานายประสิทธิ์)

๔.๒  นายสดับ (กิ้มเซ่ง) กาญจนบุษย์ มีภรรยาคือนางสุนันท์ (เป็กซ้อง) คณานุรักษ์ (ธิดานายบั่นเซ่ง) มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายคณิต กาญจนบุษย์
๒.  นายคนึง กาญจนบุษย์
๓.  น.ส.คนึงนิจ กาญจนบุษย์
๔.  นายฐิติ กาญจนบุษย์

๔.๓  นางสุรีย์ คุ้มแว่น สามีชื่อนายปลั่ง คุ้มแว่น มีบุตร ๔ คน และธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายโสภณ (หว่างตระกูล) โรจนนิล
๒.  นายสมนึก คุ้มแว่น
๓.  นายสมหมาย คุ้มแว่น
๔.  นายสมเดช คุ้มแว่น
๕.  นางสุภา คชรินทร์

๔.๔  นายประสิทธิ์ (กิ้มซิ่ว) กาญจนบุษย์ ภรรยาชื่อนางพรทิพย์ นวลสกุล มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  น.ส.พนิตา กาญจนบุษย์
๒.  นายสถาพร กาญจนบุษย์
๓.  นายสิทธิพันธ์ กาญจนบุษย์
๔.  นายสุรพันธ์ กาญจนบุษย์
๕.  นางสุพัชรา ตระกูลพานิชกิจ

๔.๕  น.ส.จินดา (ฮ่องถิ้น) กาญจนบุษย์  เป็นโสด มีบุตรบุญธรรม ๑ คน คือ

๑.  นายณัฐวัฒน์  (บุตรนางอนงค์)

๔.๖  นางอนงค์ (ฮ่องถั้น) กาญจนคงคา สามีชื่อนายเลื่อน กาญจนคงคา มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา
๒.  น.ส.วิภูษิณี กาญจนคงคา
๓.  นางศศิเพ็ญ ลิขิตปัญญโชติ

๔.๗  นางอุบล (เนย) เพ็งพูลโภค สามีชื่อนายปกิต เพ็งพูลโภค มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายอุกฤษณ์ เพ็งพูลโภค
๒.  นายคัมภีร์ เพ็งพูลโภค
๓.  นางมฑีรา จิตกาฬ

๔.๘  นางฉลวย กาญจนบุษย์ สามีชื่อนายทนงศักดิ์ อ่อนจีน มีธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.ศุภลักษณ์ อ่อนจีน
๒.  น.ส.ปานเลขา อ่อนจีน
๓.  น.ส.วันเสาร์ อ่อนจีน

๔.๙  นางเฉลา สุชาโต สามีชื่อนายสุรินทร์ สุชาโต มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายอนุวัฒน์ (กระรอก) สุชาโต
๒.  น.ส.ศศิวงศ์
๓.  น.ส.วิรงรอง
๔.  น.ส.อังคณา

 

๕.  นายบรรจง (บั่นฉิน) คณานุรักษ์  


 

มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางหยอก มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.๑  นายปรีชา (เต็ก) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางห้วย มีบุตร ๒ คน ดังนี้

๑.  นายประภาส คณานุรักษ์
๒.  นาย 
(ไม่ทราบชื่อ)

๒.  นางสุรีย์ มีบุตร ๔ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นางศิวพร ธนะพิบูลย์ชัย  
๒.  พ.ต.ท.จุมพล คณานุรักษ์
๓.  นายจิระพงษ์ คณานุรักษ์
๔.  นายจิระศักดิ์ คณานุรักษ์
๕.  นายประชารัตน์ คณานุรักษ์
๖.  น.ส.รัชตะวรรณ คณานุรักษ์

๑.๒  นายแพทย์วีระ (เขง) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางรัชนีกร นันทวิสุทธิ์ มีธิดา ๕ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ณัฐชา (เดิม ฉัตรนภา) (เจี๊ยบ) คณานุรักษ์
๒.  น.ส.ชนินาฏ (เดิม เฟื่องฟ้า) (จ๊อด) คณานุรักษ์
๓.  น.ส.รมณี (หนุน) คณานุรักษ์
๔.  น.ส.วรรณวิมล (จิ๊บ) คณานุรักษ์
๕.  ผศ.นภวรรณ (เดิม วทัยพรรณ) (จุ๋ม) คณานุรักษ์

๑.๓  นางปราณี ทวีกุล สามีชื่อนายสิน ทวีกุล มีธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.พิชญา ทวีกุล
๒.  น.ส.จันทกานต์ ทวีกุล
๓.  น.ส.สุภัทรา ทวีกุล

๑.๔  นายจรัส คณานุรักษ์ มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายสรายุทธ คณานุรักษ์
๒.  นางศิริลักษณ์ พัวพิริยะกุล
๓.  นายสุพล คณานุรักษ์
๔.  นายสมพงษ์ คณานุรักษ์

๒.  นางเสริม  มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑  คน ดังนี้

๒.๑  นายประมัย คณานุรักษ์ มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายปรเมศ คณานุรักษ์  

๒.๒  นายมานิต คณานุรักษ์

๒.๓  นางสิริพร


 

ทายาทลำดับที่ ๓ ---------

ทายาทลำดับที่ ๔ ---------

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

 


 

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗

๑.  นางบุญสรรค์ (เบ้งซ่วน) ตันไสว  (ดูทายาทฯ สายนางจูกี่)

 


๒.  นางบุญสิน บูรณธนิต  (ดูทายาทฯ สายนางจูกี่)


 


๓.  นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล  (ดูทายาทฯ สายนางจูกี่)


 


๔.  นางสินี มณีสังข์ (สกุลเดิม สิมศิริวงศ์)


 


๕.  พ.ต.น.พ.สมพร สิมศิริวงษ์


ภรรยาชื่อ นางประภา สิมศิริวงษ์  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางสาวอติพร สิมศิริวงษ์

๒.  นางสาวศุทธิรัตน์ สิมศิริวงษ์

 

๖.  นางอำไพ วรุตตมะ (สกุลเดิม สิมศิริวงศ์)


สามีชื่อ นายประวัติ วรุตตมะ  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางสาวนิศานาถ วรุตตมะ

๒.  นายต่อสู้ วรุตตมะ

 

 

๗.  นางเพ็ญศรี สุนอนันต์ (สกุลเดิม สิมศิริวงศ์)


 


๘.  นางหวานใจ แก้วมาก (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายเรวัตร แก้วมาก  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นายเจริญ แก้วมาก  ภรรยาชื่อ นางปิยะนาถ (สกุลเดิม เตเฮ่ง)  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.๑  นายชยกร แก้วมาก
๑.๒  น.ส.นวพร แก้วมาก
๑.๓  นายภคภณ แก้วมาก
๑.๔  ด.ญ.กฤษมล แก้วมาก

๒.  นายมงคล แก้วมาก

๓.  นางณัฐพร งามขจรวิวัฒน์  สามีชื่อ นายเถลิง (ช้าง) งามขจรวิวัฒน์ มีบุตรธิดา ๒ คน ดังนี้

๓.๑  ด.ญ.ณัฐมน (น้องแพร) งามขจรวิวัฒน์
๓.๒  ด.ช.พีรดนย์ (น้องพี) งามขจรวิวัฒน์

 

๙.  นายจิระพงศ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางสุรีย์ (สกุลเดิม กาญจนเภตรานันท์)  มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๑.  นายเทอดพงษ์ คณานุรักษ์

๒.  นายพงษ์ธวัช คณานุรักษ์

๓.  น.ส.สมฤทัย (ตาล) คณานุรักษ์

๔.  นายสุพงศ์ คณานุรักษ์


๑๐.  นายสรพณ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางกาญจนา มีบุตร ๒ คน คือ

๑. ด.ช.สุริ (น้องจิน) คณานุรักษ์

๒. ด.ช.ณัฐพงศ์ (น้องจอม) คณานุรักษ์

 


๑๑.  นายสุพจน์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางศรีกัลยา (สกุลเดิม ศิริวัฒนาพงศ์)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายปวิธกร คณานุรักษ์

๒.  ด.ญ.พิชญาภา คณานุรักษ์

 


๑๒.  นายพิสัย สิมศิริวงษ์


ภรรยาชื่อ นางกุหลาบ

 


๑๓.  นางเตือนจิต รัตนผล (สกุลเดิม บุญประพันธ์)


สามีชื่อ นายแพทย์ทัศนัย รัตนผล  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  ด.ญ.ทิพยา (น้องหนู) รัตนผล

 


๑๔.  น.ส.พรเพ็ญ บุญประพันธ์


 


๑๕.  น.ส.นวลมณี บุญประพันธ์


 


๑๖.  นายธีรยุทธ บุญประพันธ์


 


๑๗.  น.ส.วันเพ็ญ กมลวิทยา


 

 


๑๘.  นายโกมล กมลวิทยา


ภรรยาชื่อ นางชลอ  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ชมัยพร กมลวิทยา

 


๑๙.  นายปรีชา กมลวิทยา


ภรรยาชื่อ นางสัญญา  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ชาดา กมลวิทยา

๒.  นายวิชา กมลวิทยา

๓.  นายสันติชัย กมลวิทยา

 


๒๐.  นางผ่องเพ็ญ ช้างบุญมี (สกุลเดิม กมลวิทยา)


สามีชื่อ นายประพันธ์ ช้างบุญมี  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.นฤมล ช้างบุญมี

๒.  นายสันธาน ช้างบุญมี

๓.  น.ส.พอฤทัย ช้างบุญมี


๒๑.  นายสันติพงศ์ โกวิทยา


 


๒๒.  นายนิตย์ สีหะโชติ


ภรรยาชื่อ นางสมปอง  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายชนินทร์ สีหะโชติ

๒.  นายณฐ สีหะโชติ

 


๒๓.  น.ส.ประทิน สีหะโชติ


 


๒๔.  น.ส.สุภัค สีหะโชติ


 


๒๕.  ร.ต.นุกูล สีหะโชติ


ภรรยาชื่อ นางสมสุข  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ธันว์ศิริ สีหะโชติ

 


๒๖.  นางประภา วิภัติภูมิประเทศ (สกุลเดิม สีหะโชติ)


สามีชื่อ นายรัชฏ์ วิภัติภูมิประเทศ  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้ 

๑.  น.ส.ชวนี วิภัติภูมิประเทศ

๒.  นายพลพัฒน์ วิภัติภูมิประเทศ

๓.  น.ส.สุธินี วิภัติภูมิประเทศ

 


๒๗.  นางศรีพุฒ แสงประดับ (สกุลเดิม สีหะโชติ) (ถึงแก่กรรม วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)


สามีชื่อ พ.อ.ปลื้ม แสงประดับ  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นางศิริอร ขวัญแก้ว มีบุตรธิดา ๒ คน 

๒.  นายกิตติภัต แสงประดับ ภรรยาชื่อ นางนครทิพย์ (สกุลเดิม ปิยะรัตน์) มีธิดา ๑ คน 

๓.  น.ส.ปรียาดา แสงประดับ

 


๒๘.  นายนพ สีหะโชติ


ภรรยาชื่อ นางถนอมจิต

 


๒๙.  นายทศ สีหะโชติ


ภรรยาชื่อ นางพรรณี  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

 

๑.  น.ส.พิรจิต สีหะโชติ

๒.  นายชญาณ์วัต สีหะโชติ ภรรยาชื่อ นางสุพินดา สุทธิสำแดง มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๒.๑ ด.ญ.ชญาดา สีหะโชติ
๒.๒ ด.ช.ชญาณัฐ สีหะโชติ

๓.  นายนันทิวรรธณ์ สีหะโชติ มีธิดาคือ

๓.๑ ด.ญ.ณัฐธิดา สีหะโชติ

 


๓๐.  นายวสันต์ สีหะโชติ


  


๓๑.  นายคณิต กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๓๒.  นายคนึง กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๓๓.  น.ส.คนึงนิจ กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๓๔.  นายฐิติ กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๓๕.  น.ส.ภาวดี คณานุรักษ์


 

 

๓๖.  นายวีระพงษ์ คณานุรักษ์


 


๓๗.  น.ส.ณัฐฑียา คณานุรักษ์


 


๓๘.  นายอานนท์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางสีประนม (สกุลเดิม ขันทอง)  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายนพดล คณานุรักษ์

๒.  น.ส.วันทนา คณานุรักษ์

 


๓๙.  นางชไมพร (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


 


๔๐.  นายสุวาณินธ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางสุรักษ์  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายเศวตภานุ คณานุรักษ์

๒.  นายอกณิฐ คณานุรักษ์

 


๔๑.  นายมานพ คณานุรักษ์


 


๔๒.  นายอรรณพ คณานุรักษ์


 

 ๔๓.  นายนพรัตน์ คณานุรักษ์  


 


๔๔.  นางนุชา ใจเย็น (สกุลเดิม จันทรสุวรรณ) (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๔๕.  นายโสภณ (หว่างตระกูล) โรจนนิล (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๔๖.  นายสมนึก คุ้มแว่น


ภรรยาชื่อ นางบัวเขียว คุ้มแว่น มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ศิริพร (เอ) คุ้มแว่น

 

๔๗.  นายสมหมาย คุ้มแว่น 


ภรรยาชื่อ นางจิราภรณ์ คุ้มแว่น มีธิดา ๑ คนและบุตร ๒ คน  คือ

๑.  น.ส.ปิวรา คุ้มแว่น
๒.  นายภูริศ คุ้มแว่น
๓.  นายพงศกร คุ้มแว่น

 


๔๘.  นายสมเดช คุ้มแว่น


 


๔๙.  นางสุภา คชรินทร์


สามีชื่อ นายทวิธา คชรินทร์ มีธิดา ๑ คน บุตร ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ชลนันท์ คชรินทร์
๒.  นายวิศวุฒิ คชรินทร์

 


๕๐.  น.ส.พนิตา กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๑.  นายสถาพร กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๒.  นายสิทธิพันธ์ กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๓.  นายสุรพันธ์ กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๔.  นางสุพัชรา ตระกูลพานิชกิจ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๕.  นายณัฐวัฒน์ กาญจนบุษย์ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๖.  นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๗.  น.ส.วิภูษิณี กาญจนคงคา (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๘.  นางศศิเพ็ญ ลิขิตปัญญโชติ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๕๙.  นายอุกฤษณ์ เพ็งพูลโภค (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๐.  นายคัมภีร์ เพ็งพูลโภค (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๑.  นางมฑีรา จิตกาฬ (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๒.  น.ส.ศุภลักษณ์ อ่อนจีน (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๓.  น.ส.ปานเลขา อ่อนจีน (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๔.  น.ส.วันเสาร์ อ่อนจีน (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๕.  นายอนุวัฒน์ (กระรอก) สุชาโต (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๖.  น.ส.ศศิวงศ์ สุชาโต (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 

 
๖๗.  น.ส.วิรงรอง สุชาโต (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๘.  น.ส.อังคณา สุชาโต (ดูทายาทฯ สายนางกี่จู)


 


๖๙.  นายประภาส คณานุรักษ์


 


๗๐.  นาย 
(ไม่ทราบชื่อ) คณานุรักษ์


 


๗๑.  นางศิวพร ธนะพิบูลย์ชัย (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย ... ธนะพิบูลย์ชัย  มีบุตร ๑ คน คือ

 

๑.  นายศิวกร ธนะพิบูลย์ชัย 

 


๗๒.  พ.ต.ท.จุมพล คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นาง ...  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายอาทิตย์ คณานุรักษ์
๒.  ด.ช.ศิริกร คณานุรักษ์

 


๗๓.  นายจิระพงษ์ คณานุรักษ์


 


๗๔.  นายจิระศักดิ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นาง ...  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.จิระประภา คณานุรักษ์

 


๗๕.  นายประชารัตน์ คณานุรักษ์


 


๗๖.  น.ส.รัชตะวรรณ คณานุรักษ์


 


๗๗.  น.ส.ณัฐชา (เดิม ฉัตรวิภา) (เจี๊ยบ) คณานุรักษ์


 

 


๗๘.  น.ส.ชนินาฏ (เดิม เฟื่องฟ้า) (จ๊อด) คณานุรักษ์


 

 
๗๙.  น.ส.รมณี (หนุน) คณานุรักษ์


 

 

๘๐.  น.ส.วรรณวิมล (จิ๊บ) คณานุรักษ์


สามีชื่อ นายภาสกร กลิ่นมณี  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  

๒.  

 

๘๑.  ผศ.นภวรรณ (เดิม วทัยพรรณ) (จุ๋ม) คณานุรักษ์


สามีชื่อ นายพัสกร สัจจะประภา  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  ด.ช.นครินทร์ (จอม) สัจจะประภา

 


๘๒.  น.ส.พิชญา ทวีกุล


 

 

๘๓.  น.ส.จันทกานต์ ทวีกุล


 


๘๔.  น.ส.สุภัทรา ทวีกุล


 


๘๕.  นายสรายุทธ คณานุรักษ์


 

 


๘๖.  นางศิริลักษณ์ พัวพิริยะกุล (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายสุวัฒน์ พัวพิริยะกุล  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายแบงค์ พัวพิริยะกุล

๒.  นายบอมบ์ พัวพิริยะกุล

 


๘๗.  นายสุพล คณานุรักษ์


 


๘๘.  นายสมพงษ์ คณานุรักษ์


 


๘๙.  นายปรเมศ คณานุรักษ์  


 

 

 

 

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

ทายาทลำดับที่ ๖ ---------

ทายาทลำดับที่ ๗ ---------

 

 
นางเลี่ยม ภริยาคนที่2 ของหลวงวิชิตศุลกากร กับหลานย่า ด.ช.ปรีชา (เต็ก) คณานุรักษ์


นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์

 


นางเลี่ยนเตียว ภรรยานายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) กับบุตรธิดา
ด.ช.วิชิต (หยิ่น) และ ด.ญ.ซ่วนขิม

 

 

 

 

 


ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์