ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
 

 

 

 

 

(ภาพ: นางเจี้ยมเนี้ยว ภรรยานายจูเส้ง)
 


ชั้นที่ ๒ 

 


สาย นายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์

นายจูเส้ง  มีภรรยาชื่อ นางเจี้ยมเนี้ยว  มีบุตร ๕ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นายบั่นเต็ก 
๒.  นายบั่นจ่วน 
๓.  นายบั่นยิ่น 
๔.  นางอิวเยี่ยน 
๕.  นายบั่นตี่ (ประวัติ) 
๖.  นายบั่นฮั่น 
๗.  นางอุ่นเลี่ยง 

 

 

 

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕

 

 

 

๑.  นายบั่นเต็ก คณานุรักษ์  


มีภรรยาชื่อ นางศรีนวล มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑  นายสงบ (ซุ่นเฉี้ยง) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางบุหงอ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางเอี่ยมจิตร (จูเอี่ยม หรือ แมะ) ศรีวิหค

๒.  นางเบ้งกิม แซ่แต้ (ธิดานางอิวเยี่ยน) ไม่มีบุตรธิดา

 

๒.  นายบั่นจ่วน คณานุรักษ์  


ไม่มีบุตรธิดา

 

๓.  นายบั่นยิ่น คณานุรักษ์ 


มีภรรยาชื่อ นางหนูพลัด (อยู่บ้านแม่กัง) มีบุตรด้วยกัน ๖ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๓.๑  นายซุ่นถ้อง คณานุรักษ์  ไม่มีบุตรธิดา

๓.๒  นางซุ่นเลี่ยง จิณาวัฒน์  สามีชื่อนายกาว (แซ่ลิ่ม) จิณาวัฒน์ มีบุตร ๔ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นางซุ่นเป้า แซ่แต้
๒.  นายทวีศักดิ์ (เต็กเขี้ยง) คณานุรักษ์
๓.  นางซุ่นเอ็ก จิณาวัฒน์
๔.  นายเล็ก (เบก) จิณาวัฒน์
๕.  นายเต็กหวุ่น จิณาวัฒน์
๖.  นายสุนทร จิณาวัฒน์

๓.๓  นายซุ่นเหรก คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางเบ้งกิม แซ่แต้ มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางโสภา

๓.๔  นายสงวน (ซุ่นง้วน) คณานุรักษ์  (ได้เข้ารีตนับถือศาสนาอิสลาม)

๓.๕  นางซุ่นติ้น คณานุรักษ์

๓.๖  นายสัมพันธ์ (ซุ่นเฮง) คณานุรักษ์  (ถึงแก่กรรม)

๓.๗  นางไพพรรณ (เล็ก) โชติพันธุ์ สามีชื่อนายโชติ โชติพันธุ์

๓.๘  นายวิรัตน์ (ซุ่นหลี่) คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางผอบ ณ สงขลา มีบุตร ๓ คน ธิดา ๗ คน ดังนี้

๑.  นางวนิดา เรสซินสกี้
๒.  นางกาญจนา ผลานันท์
๓.  นายอภินันท์ คณานุรักษ์
๔.  นางวิลาวรรณ
๕.  นายอภิศักดิ์ คณานุรักษ์
๖.  นางเนาวรัตน์ รัชชตะชนะกุล
๗.  นางนงนุช
๘.  นางยุพรัตน์
๙.  นายอภิปราย คณานุรักษ์
๑๐.  นายอภิสทาน คณานุรักษ์

๓.๙  นางจันทนา (ซุ่นลั่น)

๓.๑๐  นายประวิทย์ (ซุ่นตี่) คณานุรักษ์ มีภรรยาชื่อนางฝ้าย แซ่เจีย  มีบุตร ๔ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นายประเสริฐ (ซาน) คณานุรักษ์
๒.  นายอนุชาติ คณานุรักษ์
๓.  นายวรเชษฐ์ คณานุรักษ์
๔.  นางสุมณฑา จันทร์สิทธิพงษ์
๕.  นายปรัชญา คณานุรักษ์
๖.  นางวาสนา (แอ๊ะ) ศิริสุวรรณ
๗.  นางอังคณา (เจี๊ยบ) บุญมาศิริ

 

๔.  นางอิวเยี่ยน แซ่แต้  


สามีชื่อ นายเทีย แซ่แต้ มีธิดา ๑ คน คือ

๔.๑  นางเบ้งกิม แซ่แต้

 

๕.  นายประวัติ (บั่นตี่) คณานุรักษ์  


ภรรยาชื่อ นางลั่น จุลบุตร  มีบุตร ๓ คน ธิดา ๔ คน ดังนี้

๕.๑  นางจุรี จันทรัศมี สามีชื่อนายปลิว จันทรัศมี มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายวิศาล จันทรัศมี
๒.  นายวิรัช จันทรัศมี
๓.  นางพาณี รัตนยันต์

๕.๒  นายเพิ่ม คณานุรักษ์ ภรรยาชื่อนางละมัย แซ่จั่น มีธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.ปิ่นชฎา คณานุรักษ์
๒.  น.ส.วาระดี คณานุรักษ์
๓.  น.ส.ชุติมา คณานุรักษ์

๕.๓  นางสุนีย์ โทวาระ สามีชื่อนายทวี โทวาระ มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นายอดิศักดิ์ โทวาระ
๒.  นางรักษ์ฤดี ธารานนท์
๓.  นายธีระพงษ์ โทวาระ
๔.  น.ส.สมฤดี โทวาระ
๕.  นายพรพิทักษ์ โทวาระ

๕.๔  นางสาวนงเยาว์ คณานุรักษ์

๕.๕  นางสุพร โฆษิตกุล สามีชื่อนายอนันต์ โฆษิตกุล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายเอก โฆษิตกุล
๒.  น.ส.แอน โฆษิตกุล

๕.๖  นายชวลิต คณานุรักษ์ สามีชื่อนางลำเนา (แดง) มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายธงชัย คณานุรักษ์
๒.  นายไพรัช คณานุรักษ์
๓.  น.ส.ภาณิดา คณานุรักษ์

๕.๗  นายวิฑูรย์ คณานุรักษ์ (ถึงแก่กรรมตั้งแต่เด็ก)

 

๖.  นายบั่นฮั่น คณานุรักษ์  


มีภรรยา ๒ คือ

๑.  นางสิน มีบุตร ๑ คน คือ

๑.๑  นายนคร (ซุ่นเอ็ก) (แดง) คณานุรักษ์ มีภรรยา ๒ คน คือ

๑.  นางไฉน พันธ์ผล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นางสุรัตน์ รตะพิพัฒน์
๒.  นางรัชนี ราษฎร์บริรักษ์
๓.  น.ส.สุรางค์ คณานุรักษ์
๔.  นายสุทัศน์ คณานุรักษ์

๒.  นางนภาวรรณ วนาสุข มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางทัศนีย์ สมสมาน
๒.  นายพิเชษฐ์ คณานุรักษ์

๒.  นางจูลั่น มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๒.๑  นางสุภาพร (ซุ่นจิ๋ว) บุญญสถิตย์ สามีชื่อนายสันติ บุญญสถิตย์ มีบุตร ๖ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.ทัศนีย์
๒.  นางศรีประไพ
๓.  นางวิไลรัตน์ มาโนช
๔.  นายวิทวัส บุญญสถิตย์
๕.  นายประยูร บุญญสถิตย์
๖.  นายประยุทธ์ บุญญสถิตย์
๗.  นายประหยัด บุญญสถิตย์
๘.  นายประวิน บุญญสถิตย์
๙.  นายจุลจักร์ บุญญสถิตย์

๒.๒  นายซุ่นเตียง  (ถึงแก่กรรม ไม่มีบุตรธิดา)

๒.๓  นางจุฑาภรณ์ (ซุ่นจิน) ตันนโยภาส สามีชื่อนายประกาย ตันนโยภาส มีบุตร ๑ คน ธิดา ๔ คน คือ

๑.  นายดนุพล ตันนโยภาส
๒.  น.ส.นภรัตน์
๓.  น.ส.อาภากร
๔.  น.ส.กนกรัตน์
๕.  น.ส.เปี่ยมลาภ

 

๗.  นางอุ่นเลี่ยง จิณาวัฒน์  


สามีชื่อ นายกาว จิณาวัฒน์ ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

 

 

 

ทายาทลำดับที่ ๓ ---------

ทายาทลำดับที่ ๔ ---------

ทายาทลำดับที่ ๕ --------- 

  

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗

 

๑.  นางเอี่ยมจิตร (จูเอี่ยม หรือ แมะ) ศรีวิหค (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายปรีชา ศรีวิหค  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

 

๑.  นายสันติ ศรีวิหค

๒.  นางปานจิตร


.  นางซุ่นเป้า แซ่แต้  (สกุลเดิม จิณาวัฒน์)


สามีชื่อ นายเกี่ยฮก แซ่แต้  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายวิศิษฐ์ เตชเลิศสกุล  ภรรยาชื่อ...  มีบุตร ๒ คน

๒.  นางจิรมัย สุวรรณวงศ์  สามีชื่อ นายจรัล สุวรรณวงศ์

๓.  นายไพศาล รัตนภูรีวรกุล ภรรยาชื่อ...  มีบุตร ๒ คน

๔.  นายกมล วรรณวิไล ภรรยาชื่อ...  มีบุตร ๔ คน

 

  

๓.  นายทวีศักดิ์ (เต็กเขี้ยง) จิณาวัฒน์


 

 

 ๔.  นางซุ่นเอ็ก (สกุลเดิม จิณาวัฒน์)


 

 

 ๕.  นายเล็ก (เบก) จิณาวัฒน์ 


 

 

๖.  นายเต็กหวุ่น จิณาวัฒน์


 

 

๗.  นายสุนทร จิณาวัฒน์


 

 

๘.  นางโสภา  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ...

 

 


.  นางวนิดา เรสซินสกี้  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายแฮรี่ เรสซินสกี้  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายสิทธิศักดิ์ เรสซินสกี้

๒.  น.ส.ยาติมา เรสซินสกี้

 


๑๐.  นางกาญจนา ผลานันท์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายชัยชนะ ผลานันท์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายชัยเดช ผลานันท์

๒.  น.ส.ลัคนา ผลานันท์

๓.  นายชัยฤทธิ์ ผลานันท์

 


๑๑.  นายอภินันท์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางขวัญใจ (สกุลเดิม แซ่ภู่)  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส....   คณานุรักษ์

๒.  น.ส....   คณานุรักษ์

 


๑๒.  นางวิลาวรรณ  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายวิลลี่ ...  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.สิโรวรรณ

๒.  น.ส.วาตีญาณ

 


๑๓.  นายอภิศักดิ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางผ่องศรี (สกุลเดิม ชุมนุม)  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายวรากร คณานุรักษ์

๒.  น.ส.สุปรียา คณานุรักษ์

๓.  น.ส.ฌาริณีย์ คณานุรักษ์

 


๑๔.  นางเนาวรัตน์ รัชชตะชนะกุล (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายสมศักดิ์ รัชชตะชนะกุล  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายวาสุเทพ รัชชตะชนะกุล

๒.  ด.ญ. ...  รัชชตะชนะกุล

 


๑๕.  นางนงนุช  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายมาร์ควิส ...  

 


๑๖.  นางยุพรัตน์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย...  

 

 

๑๗.  นายอภิปราย คณานุรักษ์


 


๑๘.  นายอภิสทาน คณานุรักษ์


 


๑๙.  นายประเสริฐ (ซาน) คณานุรักษ์


มีภรรยา ๒ คน คนแรกชื่อ นางอรุณี เชี่ยวชาญ มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.ภิญญา คณานุรักษ์

๒.  น.ส.ภาลินี คณานุรักษ์

ภรรยาคนที่สองชื่อ นางนิทรา พรถนอมอุไร  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายศักดิ์นรินทร์ คณานุรักษ์

 

 

๒๐.  นายอนุชาติ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางพรรณี  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นาย...  คณานุรักษ์

๒.  นาย...  คณานุรักษ์

 


๒๑.  นายวรเชษฐ์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นาง...  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.จริยา (กิ๊ฟ) คณานุรักษ์

 


๒๒.  นางสุมณฑา จันทร์สิทธิพงษ์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย...  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายภูริช จันทร์สิทธิพงษ์

 


๒๓.  นายปรัชญา คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางคนึงนุช (สกุลเดิม คงพุฒ)  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ชมพูนิกซ์ คณานุรักษ์

 


๒๔.  นางวาสนา (แอ๊ะ) ศิริสุวรรณ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายรัฐพงศ์ ศิริสุวรรณ  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  ด.ช.ป้องปก ศิริสุวรรณ


๒๕.  นางอังคณา (เจี๊ยบ) บุญมาศิริ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นาย..... มีบุตร ๓ คน คือ

๑.  ด.ช.
๒.  ด.ช.
๓.  ด.ช.

 


๒๖
.  นายวิศาล จันทรัศมี


ภรรยาคนแรกชื่อ นางลิสา  มีธิดา ๒ คน คือ

 

๑.  น.ส.นัฐยา จันทรัศมี

๒.  น.ส.นิสา จันทรัศมี

ภรรยาคนที่สองชื่อ นางยุพดี  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.แพร์ จันทรัศมี

 

๒๗.  นายวิรัช จันทรัศมี


ภรรยาชื่อ นางมาลินี (หนู) (ธิดานายมานพ และนางยุวรี คณานุรักษ์)  มีบุตร ๑ คน คือ

๑.  นายกนก จันทรัศมี ภรรยาชื่อ...

 


๒๘.  นางพาณี รัตนยันต์ (สกุลเดิม จันทรัศมี)


สามีชื่อ นายอุดม รัตนยันต์  มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายพิเชษฐ์ รัตนยันต์

๒.  นายอรรควุฒิ รัตนยันต์

๓.  นายสุทธิพงศ์ รัตนยันต์

๔.  น.ส.ภัทรวรรณ รัตนยันต์

 


๒๙.  น.ส.ปิ่นชฎา คณานุรักษ์


 


๓๐.  น.ส.วาระดี คณานุรักษ์


 


๓๑.  น.ส.ชุติมา คณานุรักษ์


 


๓๒.  นายอดิศักดิ์ โทวาระ


 


๓๓.  นางรักษ์ฤดี ธารานนท์


 


๓๔.  นายธีระพงษ์ โทวาระ


 


๓๕.  น.ส.สมฤดี โทวาระ


 


๓๖.  นายพรพิทักษ์ โทวาระ


 


๓๗
.  นายเอก โฆษิตกุล


 


๓๘.  น.ส.แอน โฆษิตกุล


 


๓๙.  นายธงชัย คณานุรักษ์


 


๔๐.  นายไพรัช คณานุรักษ์


 


๔๑.  น.ส.ภาณิดา คณานุรักษ์


 


๔๒.  นางสุรัตน์ รตะพิพัฒน์  (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายวรุณ รตะพิพัฒน์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายรัชต์ รตะพิพัฒน์

๒.  นายอิสระ รตะพิพัฒน์

๓.  น.ส.กรกฎ รตะพิพัฒน์

 


๔๓.  นางรัชนี ราษฎร์บริรักษ์ (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายมนู ราษฎร์บริรักษ์  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.มรกต ราษฎร์บริรักษ์

๒.  นายมารุต ราษฎร์บริรักษ์

๓.  นายมาวิน ราษฎร์บริรักษ์

 


๔๔.  น.ส.สุรางค์ คณานุรักษ์


 


๔๕.  นายสุทัศน์ คณานุรักษ์


ภรรยาชื่อ นางประกิจ  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายวรภัทร คณานุรักษ์

๒.  นายณัฐทร คณานุรักษ์๔๖.  นางทัศนีย์ สมสมาน (สกุลเดิม คณานุรักษ์)


สามีชื่อ นายเอก สมสมาน  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ดฤดี สมสมาน

 

 

๔๗.  นายพิเชษฐ์ คณานุรักษ์


 

๔๘.  น.ส.ทัศนีย์ บุญญสถิตย์


 


๔๙.  นางศรีประไพ (สกุลเดิม บุญญสถิตย์)


 


๕๐.  นางวิไลรัตน์ มาโนช (สกุลเดิม บุญญสถิตย์)


 


๕๑.  นายวิทวัส บุญญสถิตย์


 


๕๒.  นายประยูร บุญญสถิตย์


 


๕๓.  นายประยุทธ์ บุญญสถิตย์


 


๕๔.  นายประหยัด บุญญสถิตย์


 


๕๕.  นายประวิน บุญญสถิตย์


 


๕๖.  นายจุลจักร์ บุญญสถิตย์


 


๕๗.  นายดนุพล ตันนโยภาส


 

 
๕๘.  น.ส.นภรัตน์ ตันนโยภาส 


 


๕๙.  น.ส.อาภากร ตันนโยภาส 


 

 

๖๐.  น.ส.กนกรัตน์ ตันนโยภาส 


 


๖๑.  น.ส.เปี่ยมลาภ ตันนโยภาส 


  

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

ทายาทลำดับที่ ๖ ---------

ทายาทลำดับที่ ๗ --------- 

 

 

 

 


จากซ้ายไปขวา: บ้านคุณพระจีนคณานุรักษ์, บ้านนายจูเซียน, บ้านนายจูเส้ง
บนถนนอาเนาะรู ปัตตานี

 


นายบั่นฮั่น คณานุรักษ์

 


นางอุ่นเลี่ยง (คณานุรักษ์) จินาวัฒน์ เมื่อยังเด็ก

 

  

 


ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์