ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า

 


 


 


ชั้นที่ ๒ 

สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า

นางจูกี่ มีสามีชื่อนายจ่ายฮก (ฉายฮก) แซ่เล่า มีบุตรด้วยกัน ๑ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นางโป้เอี้ยน เล่าตระกูล 
๒.  นางโป้ตัน จินดาประเสริฐ 
๓.  นายโป้เจ็ง แซ่เล่า 

 

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕ 
๑.  นางโป้เอี้ยน เล่าตระกูล  

 

มีสามี ๒ คนคือ

๑.  นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์  (บุตรหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น)) มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑  นางเย็นจิตร เลขะกุล สามีชื่อนายขจร เลขะกุล มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางบุญสรรค์ (เบ้งซ่วน) ตันไสว
๒.  นางบุญสิน บูรณธนิต
๓.  นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล

๒.  นายกิมเซียะ เล่าตระกูล มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นางโสภิต วํฒนานิกร สามีชื่อนายมาโนช (เคียนซิ่ว) วัฒนานิกร มีธิดา ๖ คน ดังนี้

๑.  แพทย์หญิงนวรัตน์ เสรีกุล
๒.  นางอาภรณ์ วัฒนานิกร
๓.  นางอรุณวรรณ พันธ์พฤกษ์
๔.  นางพรรณเพ็ญ ศิริชนะ
๕.  นางจินตนา ชูเมือง
๖.  นางนุช ตันอธิชาติ

 

๒.  นางโป้ตัน จินดาประเสริฐ 


 

สามีชื่อนายซุยหิ้น จินดาประเสริฐ มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นายสงวน (เซ่งหงวน) จินดาประเสริฐ ภรรยาชื่อนางมณี ชลายนคุปต์ มีบุตร ๒ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นางศรีสุภา
๒.  นายศรีสวัสดิ์ จินดาประเสริฐ
๓.  นางศรีสุมาลย์ 
๔.  ร.อ.ดนัย จินดาประเสริฐ

๒.๒  นายวิเชียร (เซ่งจวน) จินดาประเสริฐ ภรรยาชื่อนางสาโรจน์ (เฮ่งซวด) อร่ามรัตน์ มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางสอางค์
๒.  นายโสฬส จินดาประเสริฐ

๒.๓  นางบี้จู สามีคือนายจ่าย แซ่เล่า (บุตรนายโป้เจ็ง) ไม่มีบุตรธิดา

 

๓.  นายโป้เจ็ง แซ่เล่า 


มีบุตร ๒ คน ดังนี้

๓.๑  นายจ่าย ภรรยาคือนางบี้จู (ธิดานางโป้ตัน) ไม่มีบุตรธิดา

๓.๒  นายเบ่วเฮง แซ่เล่า

 


ทายาทลำดับที่ ๓ ---------

ทายาทลำดับที่ ๔ ---------

ทายาทลำดับที่ ๕ --------- 

 

 

 


ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗ 


 


๑.  นางบุญสรรค์ (เบ้งซ่วน) ตันไสว (สกุลเดิม เลขะกุล)


สามีชื่อ นายประพันธ์ ตันไสว  มีบุตร ๔ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายอุทัย ตันไสว

๒.  น.ส.อุไรวรรณ ตันไสว

๓.  นายอุทิศ ตันไสว

๔.  นายอุธรณ์ ตันไสว

๕.  นาย... 

 

 

๒.  นางบุญสิน บูรณธนิต (สกุลเดิม เลขะกุล)


สามีชื่อ พ.ต.อ.ดำรงค์ บูรณธนิต  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  นางอมรา บูรณธนิต สามีชื่อ พล.ต.ต.กฤษณ์ สายทอง มีธิดา ๒ คน คือ

๑.๑ น.ส.อริสา ชุมสาย ณ อยุธยา
๑.๒ น.ส.ธารา ชุมสาย ณ อยุธยา

 


๓.  นายแพทย์บุญสิทธิ์ เลขะกุล


ภรรยาชื่อ นางระพี  มีบุตร ๑ คือ

๑.  นายเขมพงศ์ เลขะกุล ภรรยาชื่อ นางรจเรข (สกุลเดิม เก้าเอี้ยน)  มีธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.๑  ด.ญ.ช่อฟ้า เลขะกุล
๑.๒  ด.ญ.ญาดา เลขะกุล


 

๔.  แพทย์หญิงนวรัตน์ เสรีกุล (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายแพทย์สุรินทร์ เสรีกุล  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นางรพีพร ดีพอ สามีชื่อ ภ.ก.นิคม ดีพอ

๒.  นายพีระพล เสรีกุล

๓.  ภ.ก.พรสรวง (กนกวรรณ) เสรีกุล

๔.  น.ส.ภาวิดา เสรีกุล

 

 

๕.  นางอาภรณ์ วัฒนานิกร


สามีชื่อ นายสมศักดิ์ ภูมิโรจน์  มีบุตร ๑ คน ธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ภัทรศิรินทร์ วัฒนานิกร

๒.  นายวิญญู วัฒนานิกร

 


๖.  นางอรุณวรรณ พันธุ์พฤกษ์ (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายสมบูรณ์ พันธุ์พฤกษ์  มีธิดา ๓ คนคือ

๑.  น.ส.จิราวรรณ พันธุ์พฤกษ์

๒.  น.ส.ประกายเพชร พันธุ์พฤกษ์

๓.  นางดวงฤดี

 


๗.  นางพรรณเพ็ญ อรรถศาสตร์ (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายเลิศศักดิ์ อรรถศาสตร์  ไม่มีบุตรธิดา

 

 

 

๘.  นางจินตนา ชูเมือง (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง  มีบุตร ๒ คนและธิดา ๑ คน คือ

๑.  นายก้องเกียรติ ชูเมือง

๒.  น.ส.สุภาสิณี ชูเมือง

๓.  นายปรเมศว์ ชูเมือง

 

 

๙.  นางนุช ตันอธิชาติ (สกุลเดิม วัฒนานิกร)


สามีชื่อ นายจิมมี่ ตันอธิชาติ  ไม่มีบุตรธิดา

 

 

๑๐.  นางศรีสุภา  (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ)


สามีชื่อ...

 

 

๑๑.  นายศรีสวัสดิ์ จินดาประเสริฐ


ภรรยาชื่อ...

 

 

๑๒.  นางศรีสุมาลย์  (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ)


สามีชื่อ...

 

 

๑๓.  ร.อ.ดนัย จินดาประเสริฐ


ภรรยาชื่อ...

 

 

๑๔.  นางสอางค์  (สกุลเดิม จินดาประเสริฐ)


สามีชื่อ...

 

 

๑๕.  นายโสฬส จินดาประเสริฐ


ภรรยาชื่อ ...


 

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

ทายาทลำดับที่ ๖ ---------

ทายาทลำดับที่ ๗ --------- 

 

 

 

 


 

นายวิฑูลย์ (บั่นเฉ้ง) คณานุรักษ์

  ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘)

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์