ReadyPlanet.com
dot
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ๗ สาย
dot
bulletต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง
bulletสายนางเม่งจู โกวิทยา
bulletสายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
bulletสายคุณพระจีนคณานุรักษ์
bulletสายนายจูเส้ง คณานุรักษ์
bulletสายนางกี่จู กาญจนบุษย์
bulletสายนางจูกี่ แซ่เล่า
bulletสายหลวงวิชิตศุลกากร
dot
เพลิดเพลินจำเริญใจ
dot
bulletรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
bulletพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
bulletสวนสัตว์ของเรา
bulletท่องเที่ยวทั่วไทย
bulletนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์
bulletมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
bulletOPERA SIAM
dot
เว็บนี้มีประโยชน์
dot
bullet เครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
bulletThailand e-Government
bulletภ า ษี ไ ป ไ ห น ?
bulletหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (อ่าน)
bulletพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ฟัง)
bulletห้องสมุดมารวย
bulletTQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
bulletศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
dot
เด็กคืออนาคตของชาติ
dot
bulletKhan Academy. You can learn anything. For free. For everyone. Forever.
bulletKhan Academy ไทย
bulletTED-Ed: Lessons Worth Sharing
bulletTED-Ed Thai (YouTube)
bulletพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
bulletTK Park อุทยานการเรียนรู้
dot
เว็บของทายาทฯ
dot
bulletโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
bulletโรงแรม ภูริมาศบีชแอนด์สปา
bulletEarth Safe Foundation on Facebook
dot
ส่วนของสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน   bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หากเว็บนี้ยังประโยชน์แก่ท่านบ้างทางหนึ่งทางใด ข้าพเจ้าขออุทิศคุณความดีทั้งปวงนั้นแด่บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้อง และ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน หากแม้มีความบกพร่องใดๆ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดทุกประการแต่เพียงผู้เดียว
dot
bulletรักศักดิ์ คณานุรักษ์ (ต้น)
bulletMBA, State University of New York at Buffalo (UB)
bulletPrince of Songkla University
bulletสาธิต ม.อ. ปัตตานี
bullet ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์


ทายาทฯ สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์
 

 

 

 (จากซ้ายไปขวา: ด.ช.โป้ยี่, นายเองโฮ่, ด.ช.โป้เตียน, ด.ช.โป้จ่วน (ประเสริฐ) กาญจนบุษย์)

 

 


ชั้นที่ ๒ 
สายนางกี่จู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) กาญจนบุษย์

นางกี่จู มีสามีชื่อนายเองโฮ่ กาญจนบุษย์  มีบุตรด้วยกัน ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นางโป้หยอก 
๒.  นายโป้ยี่ 
๓.  นายโป้เตียน 
๔.  นายโป้จ่วน (ประเสริฐ) 

 

 

 

 

 


ชั้นที่ ๓ ถึง ชั้นที่ ๕ 

 


๑.  นางโป้หยอก 


 มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑  นางประนอม (บี้เอ็ก) สามีชื่อ หม่อมหลวงเอิบ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  มีบุตรดังนี้

๑.  นายประพันธ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๒.  นายสุกรีย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

 

 

๒.  นายโป้ยี่  


(ไม่มีข้อมูล)

 ๓.  นายโป้เตียน กาญจนบุษย์ 


มีภรรยา ๓ คน คือ

๑.  นางปลอด  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.๑  นางเบ้งโฮ้ย สามีชื่อนายจีปิ๊ด (แซ่เอี่ยม) เอี่ยมโชติสกุลวงศ์ มีบุตร ๒ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  นางถนอมศรี วิวัฒน์รังสรรค์
๒.  นางถาวร 
๓.  นายวิเชียร เอี่ยมโชติสกุลวงศ์
๔.  นายสำเริง เอี่ยมโชติสกุลวงศ์

๒.  นางกิมเฉี้ยง  มีธิดา ๑ คน คือ

๒.๑  นางประไพ (เบ้งแช) ศิริชนะ สามีชื่อนายสมศักดิ์ ศิริชนะ มีบุตรธิดา ๔ คน คือ

๑.  ไก่
๒.  หญิง
๓.  แหม่ม
๔.  เป็ด

๓.  นางนุ้ย  มีบุตร ๑ คน คือ

๓.๑  นายประสพ กาญจนบุษย์  ภรรยาชื่อ นางจรัสศรี  มีธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.ศิริประภา กาญจนบุษย์
๒.  น.ส.ศศิวิมล กาญจนบุษย์
๓.  น.ส.ศรีสกุล กาญจนบุษย์

 

๔.  นายประเสริฐ (โป้จ่วน) กาญจนบุษย์ 


ภรรยาคือ นางโบยเฮี้ยง คณานุรักษ์ (ธิดาหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น)) มีบุตร ๒ คน ธิดา ๗ คน ดังนี้

๑.  นางซิ่วลั่น จันทรสุวรรณ สามีชื่อนายเจริญ จันทรสุวรรณ มีธิดาบุญธรรม ๑ คน คือ 

๑.  นางนุชา (ธิดานายประสิทธิ์)

๒.  นายสดับ (กิ้มเซ่ง) กาญจนบุษย์ มีภรรยาคือนางสุนันท์ (เป็กซ้อง) คณานุรักษ์ มีบุตร ๓ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายคณิต กาญจนบุษย์
๒.  นายคนึง กาญจนบุษย์
๓.  น.ส.คนึงนิจ กาญจนบุษย์
๔.  นายฐิติ กาญจนบุษย์

๓.  นางสุรีย์ คุ้มแวน สามีชื่อนายปลั่ง คุ้มแวน มีบุตร ๑ คนคือ

๑.  นายโสภณ (หว่างตระกูล) โรจนนิล

๔.  นายประสิทธิ์ (กิ้มซิ่ว) กาญจนบุษย์ ภรรยาชื่อนางพรทิพย์ นวลสกุล มีบุตร ๓ คน ธิดา ๒ คน ดังนี้

๑.  น.ส.พนิตา กาญจนบุษย์
๒.  นายสถาพร กาญจนบุษย์
๓.  นายสิทธิพันธ์ กาญจนบุษย์
๔.  นายสุรพันธ์ กาญจนบุษย์
๕.  นางสุพัชรา ตระกูลพานิชกิจ

๕.  น.ส.จินดา (ฮ่องถิ้น) กาญจนบุษย์  เป็นโสด มีบุตรบุญธรรม ๑ คน คือ

๑.  นายณัฐวัฒน์  (บุตรนางอนงค์)

๖.  นางอนงค์ (ฮ่องถั้น) กาญจนคงคา สามีชื่อนายเลื่อน กาญจนคงคา มีบุตร ๑ คน ธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา
๒.  น.ส.วิภูษิณี กาญจนคงคา
๓.  นางศศิเพ็ญ ลิขิตปัญญโชติ

๗.  นางอุบล (เนย) เพ็งพูลโภค สามีชื่อนายปกิต เพ็งพูลโภค มีบุตร ๒ คน ธิดา ๑ คน ดังนี้

๑.  นายอุกฤษณ์ เพ็งพูลโภค
๒.  นายคัมภีร์ เพ็งพูลโภค
๓.  นางมฑีรา จิตกาฬ

๘.  นางฉลวย กาญจนบุษย์ สามีชื่อนายณรงค์ศักดิ์ อ่อนจีน มีธิดา ๓ คน คือ

๑.  น.ส.สุภลัคน์ อ่อนจีน
๒.  น.ส.ปานเลขา อ่อนจีน
๓.  น.ส.วันเสาร์ อ่อนจีน

๙.  นางเฉลา สุชาโต สามีชื่อนายสุรินทร์ สุชาโต มีบุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน คือ

๑.  นายอนุวัฒน์ (กระรอก) สุชาโต
๒.  น.ส.ศศิวงศ์
๓.  น.ส.วิรงรอง
๔.  น.ส.อังคณา

 

ทายาทลำดับที่ ๓ ---------

ทายาทลำดับที่ ๔ ---------

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

 

 

 

 


 ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๖ - ชั้นที่ ๗


 ๑.  นายประพันธ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา


ภรรยาชื่อ นางติถาวรรณ (สกุลเดิม สุวรรณา)  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.นิตา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

๒.  นายวุฒิพงษ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

๓.  นายศุภชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

 

 


๒.  นายสุกรีย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา


ภรรยาชื่อ นางยุพา (สกุลเดิม สุจริต)  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.สุกรรณี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

 

 


๓.  นางถนอมศรี วิวัฒน์รังสรรค์ (สกุลเดิม เอี่ยมโชติสกุลวงศ์)


สามีชื่อ นาย...                    มีบุตรธิดา ๔ คน ดังนี้

๑.  นายคงศักดิ์ วิวัฒน์รังสรรค์

๒.  นายวิโรจน์ วิวัฒน์รังสรรค์

๓.  น.ส.ชมพูนุช วิวัฒน์รังสรรค์

๔.  นายภสุ วิวัฒน์รังสรรค์

 

 


๔.  นางถาวร (สกุลเดิม เอี่ยมโชติสกุลวงศ์)


สามีชื่อ...

 

 


๕.  นายวิเชียร เอี่ยมโชติสกุลวงศ์


ภรรยาชื่อ นางอุษา  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นาย... (ตั๊ก)

๒.  นายครรชิต เอี่ยมโชติสกุลวงศ์

 

 


๖.  นายสำเริง เอี่ยมโชติสกุลวงศ์


 


 

๗.  ไก่  ศิริชนะ


 

 


๘.  หญิง  ศิริชนะ


 

 


๙.  แหม่ม  ศิริชนะ


 

 


๑๐.  เป็ด  ศิริชนะ


 

 

 

๑๑.  น.ส.ศิริประภา กาญจนบุษย์


 

 


๑๒.  น.ส.ศศิวิมล กาญจนบุษย์


 

 

 

๑๓.  น.ส.ศรีสกุล กาญจนบุษย์


 

 


๑๔.  นางนุชา ใจเย็น (สกุลเดิม จันทรสุวรรณ)


สามีชื่อ นายสุธรรม ใจเย็น  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายปัฐวัฒน์ ใจเย็น

๒.  นายภัทรพงษ์ ใจเย็น

 

 


๑๕.  นายคณิต กาญจนบุษย์


ภรรยาชื่อ นางกรรณิการ์ (สกุลเดิม ภูวรัตนกุล)  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

๒.  ทันตแพทย์หญิงภัทรนฤน กาญจนบุษย์

๓.  น.ส.สิริกุล กาญจนบุษย์

 

 


๑๖.  นายคนึง กาญจนบุษย์


ภรรยาชื่อ นางจันทิมา (สกุลเดิม ผลอุดม)  มีบุตร ๒ คน คือ

๑.  นายกษิดิศ กาญจนบุษย์

๒.  นายกฤตมุข กาญจนบุษย์

 

 


๑๗.  น.ส.คนึงนิจ กาญจนบุษย์


 

 


๑๘.  นายฐิติ กาญจนบุษย์


ภรรยาชื่อ นางวิรงรอง  มีบุตร ๓ คน คือ

๑.  นายจิตรกร กาญจนบุษย์

๒.  นายฐาปกรณ์ กาญจนบุษย์

๓.  น.ส.สิริธร กาญจนบุษย์

 

 


๑๙.  นายโสภณ (หว่างตระกูล) โรจนนิล


ภรรยาชื่อ นางศิริพร (สกุลเดิม กังพานิช)  มีธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.ศิริลักษณ์ โรจนนิล

๒.  น.ส.ภัทรสุตา โรจนนิล

 

 


๒๐.  น.ส.พนิตา กาญจนบุษย์


 

 


๒๑.  นายสถาพร กาญจนบุษย์


ภรรยาชื่อ นางจงกล (สกุลเดิม วิชิต)  มีบุตรธิดา ๓ คน ดังนี้

๑.  น.ส.บุณฑริกา (ปอย) กาญจนบุษย์

๒.  นายพงศกร (ต๋ำ) กาญจนบุษย์

๓.  นายชญาณิน (เติร์ด) กาญจนบุษย์

 

 


๒๒.  นายสิทธิพันธ์ กาญจนบุษย์


ภรรยาชื่อ นางวิลาวัณย์  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  นายเอกลักษณ์ กาญจนบุษย์

๒.  น.ส.มนัสชนก กาญจนบุษย์

 

 


๒๓.  นายสุรพันธ์ กาญจนบุษย์


 

 


๒๔.  นางสุพัชรา ตระกูลพานิชกิจ (สกุลเดิม กาญจนบุษย์)


สามีชื่อ นายรณชัย ตระกูลพานิชกิจ  มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  น.ส.พัชรมณ ตระกูลพานิชกิจ

๒.  น.ส.... (จิ๊บ) ตระกูลพานิชกิจ

 

 


๒๕.  นายณัฐวัฒน์ กาญจนบุษย์


ภรรยาชื่อ นางบุญญา  มีบุตรธิดา ๓ คน คือ

๑.  ด.ญ.ประสุตา กาญจนบุษย์

๒.  ด.ช.ณัฐกฤต กาญจนบุษย์

๓.  ด.ญ.ทนตวรรณ กาญจนบุษย์

 

 


๒๖.  นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา


 


๒๗.  น.ส.วิภูษิณี กาญจนคงคา


 ๒๘.  นางศศิเพ็ญ ลิขิตปัญญโชติ (สกุลเดิม กาญจนคงคา)


สามีชื่อ นายธงไชย ลิขิตปัญญโชติ  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.น่านฟ้า ลิขิตปัญโชติ

 

 


๒๙.  นายอุกฤษณ์ เพ็งพูลโภค


 ๓๐.  นายคัมภีร์ เพ็งพูลโภค


ภรรยาชื่อ นางมะลิวัลย์ (สกุลเดิม ผดุงศักดิ์วิรุฬ)  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.ณัฐธิดา เพ็งพูลโภค

 

 


๓๑.  นางมฑีรา จิตกาฬ


สามีชื่อ จ.ส.อ.ประภาส จิตกาฬ  มีธิดา ๑ คน คือ

๑.  น.ส.วรานิตย์ จิตกาฬ๓๒.  น.ส.สุภลัคน์ อ่อนจีน
 

๓๓.  น.ส.ปานเลขา อ่อนจีน


 

 

 

๓๔.  น.ส.วันเสาร์ อ่อนจีน


 ๓๕.  นายอนุวัฒน์ (กระรอก) สุชาโต


ภรรยาชื่อ นางอำไพ มีบุตรธิดา ๒ คน คือ

๑.  ด.ช.วรัมพร สุชาโต 

๒.  ด.ญ.นภัสรพี สุชาโต

 

 


๓๖.  น.ส.ศศิวงศ์ สุชาโต


 


 

๓๗.  น.ส.วิรงรอง สุชาโต


 


๓๘.  น.ส.อังคณา สุชาโต


 

 

 

 

ทายาทลำดับที่ ๕ ---------

ทายาทลำดับที่ ๖ ---------

ทายาทลำดับที่ ๗ ---------

 

 

 


 


ที่มา: หนังสือ ประวัติทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์, นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ และนายพันธุ์ฤทธิ์ วัฒนายากร (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

 

 
ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง เมืองปัตตานี ๗ สาย

ต้นตระกูล ทายาทหลวงสำเร็จกิจกรจางวาง ชั้นที่ ๑ และ ๒
ทายาทฯ สายนางเม่งจู (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) โกวิทยา
ทายาทฯ สายหลวงสุนทรสิทธิโลหะ (จูเม้ง ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายพระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ทายาทฯ สายนายจูเส้ง (ตันธนวัฒน์) คณานุรักษ์
ทายาทฯ สายนางจูกี่ (ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์) แซ่เล่า
ทายาทฯ สายหลวงวิชิตศุลกากร (จูอิ้น ตันธนวัฒน์/คณานุรักษ์)
ส่งข้อความถึงเว็บมาสเตอร์